Všeobecné podmienky je možné stiahnuť a vytlačiť tu.

Všeobecné podmienky spoločnosti VARES, s.r.o.
na poskytovanie služby retransmisie analógových / digitálnych TV programov.

vydané podľa § 44 zákona č. 351/2011 Zákon o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

Spoločnosť VARES, s.r.o. so sídlom Chalupkova č. 25, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro., vložka č. 2945/S , IČO:  31635709  za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností pri poskytovaní služieb retransmisie v súlade s ustanoveniami Zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vydáva tieto Všeobecné podmienky.

Čl. 1 Úvodné ustanovenia a definície pojmov

1.1  VARES, s.r.o. je oprávneným Poskytovateľom verejnej telekomunikačnej služby retransmisie a ďalších služieb poskytovaných prostredníctvom Siete na základe registrácie a/alebo licencie vydanej Telekomunikačným úradom.

1.2  Služby Poskytovateľa podľa Podmienok sú poskytované prostredníctvom verejnej telekomunikačnej Siete (ďalej len „Sieť“) Poskytovateľa .

1.3 Podmienky spolu so všetkými ostatnými Zmluvnými dokumentmi vymedzujú obsah zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je založený uzavretím príslušnej Zmluvy o poskytovaní verejnej služby medzi Poskytovateľom a Užívateľom.

1.4 Pre účely Zmluvy o poskytovaní verejnej služby sa vytvárajú nasledovné definície:

1.4.1      „Cena“ je cena za Služby poskytované Poskytovateľom podľa Zmluvy o poskytovaní verejnej služby a Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť ju. Cena je uvedená v Cenníku.

1.4.2     „Domáci Užívateľ“ je fyzická osoba, ktorá si zvolila ako Miesto inštalácie jej byt, izbu alebo iný priestor, ktorý je ňou kontrolovaný a je zabezpečený proti neoprávnenému vstupu tretích osôb.

1.4.3     „Dôverné informácie“ znamenajú všetky informácie, o ktorých sa zmluvné strany dozvedia v rámci ich zmluvného vzťahu, založeného Zmluvou a ktoré sú (I) označené ako dôverné alebo (II) je na základe iných okolností rozpoznateľné, že sú dôverné alebo (III) sú označené ako obchodné tajomstvo.

1.4.4       „Formulár“ je tlačivo označené ako “ Zmluva o poskytovaní verejnej služby „.

1.4.5       „VARES adresa“ je adresa elektronickej pošty Užívateľa, ktorú si zvolí Užívateľ podľa možností Poskytovateľa.

1.4.6       Digitálny prijímač (ďalej aj ako „STB“ alebo CAM modul) patrí medzi Zariadenia Poskytovateľa a pripája sa medzi TV prijímač a Koncové miesto umožňujúce príjem služieb IP a digitálnej televízie, šírených v sieti.

1.4.7    „Koncové miesto “ je rozhranie Siete – účastnícka prípojka k Sieti, koncový bod Siete Poskytovateľa. Koncové miesto sa nachádza vo vnútri nehnuteľnosti na adrese uvedenej vo Formulári ako Miesto inštalácie a umožňuje fyzické pripojenie Prijímača alebo Zariadenia Poskytovateľa k Sieti. .

1.4.8     „Obdobie“ je časové obdobie vymedzené vo Formulári, na ktoré je Užívateľ povinný platiť cenu za poskytovanie Služieb. Začiatok Obdobia pre Užívateľa stanoví Poskytovateľ. Odo dňa Pripojenia do začiatku Obdobia sa vypočíta pomerná časť ceny za poskytovanie Služieb podľa Cenníka

1.4.9    „Obchodný Užívateľ“ je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá si zvolila ako Miesto inštalácie priestor, ktorý je ňou kontrolovaný a je zabezpečený proti neoprávnenému vstupu tretích osôb.

1.4.10    „Počítačom“ sa rozumie hardwarové a softwarové vybavenie, vstupné a výstupné zariadenia.

1.4.11     „Podmienky“ sú tieto „Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej služby „.

1.4.12     „Porucha“ je stav, ktorý Užívateľovi znemožňuje využívať Služby v stanovenom rozsahu a kvalite a na obnovenie prevádzkového stavu je nutné Poruchu odstrániť.

1.4.13     „Prijímač“ je koncové zariadenie Užívateľa spôsobilé prijímať signál rozhlasových alebo televíznych programov, vyhovujúce platnej technickej norme.

1.4.14    „Pripojením“ sa rozumie pripojenie Počítača na Sieť za účelom poskytovania Služieb.

1.4.15    „Prístupovým heslom“ sa rozumie heslo k VARES adrese, heslo k domovskej stránke a iné heslá, ktoré môžu byt podľa okolností potrebné pre užívanie Služieb. „Sieť“ je súhrn fyzicky a logicky prepojených telekomunikačných zariadení a Sietí prevádzkovaných Poskytovateľom a používaných na prenos dát. Sieť je vymedzená koncovými odovzdávacími bodmi, rozhraniami, v ktorých definovaný signál pre prepojenie do iných telekomunikačných Sietí zriaďovaných, resp. prevádzkovaných inými prevádzkovateľmi na jednej strane a pre Pripojenie Počítača na druhej strane. Súčasťou Siete sú Zariadenia Poskytovateľa.

1.4.16    „Sieť Internet“ je medzinárodná verejná telekomunikačná Sieť na prenos dát.

1.4.17     „Služba“ je služba retransmisieprenosu nezmenených analógových / digitálnych TV      programov, prípadne aj rozhlasových, programov a zahŕňa rôzne programové ponuky Poskytovateľa poskytované prostredníctvom Siete alebo v súvislosti s ňou.

1.4.18   „Cenníkje aktuálny cenník ktorý obsahuje ceny Služieb a zariadení Poskytovateľa platné v danom časovom období, vrátane zliav, príplatkov, ako aj ďalších podmienok uplatňovania cien, informácie o bezplatných Službách, všetky poplatky a zmluvné sankcie vrátane zmluvných pokút. Cenník je dostupný na ZS a na internetovej stránke www.vares.sk .

1.4.19  „Zariadenia Poskytovateľa“ sú zariadenia, prostredníctvom ktorých sú poskytované verejné telekomunikačné služby (napr. Sieť, účastnícky rozvod, Koncové miesto, Káblový modem, vedenia). Zariadenia patria medzi telekomunikačné zariadenia a sú chránené príslušnými ustanoveniami právneho poriadku, vrátane Trestného zákona. Zariadením Poskytovateľa je aj Káblový modem.

1.4.20  „Zmluva“ je Zmluva o poskytovaní verejnej služby, uzatvorená medzi Poskytovateľom a Užívateľom a pozostáva zo všetkých takých Zmluvných dokumentov, ktoré sú označené totožným číslom Zmluvy alebo z ich označenia inak nepochybne vyplýva, že tvoria jeden zmluvný celok.

1.4.21    „Zmluvné dokumenty“ sú Podmienky, Formulár a Odovzdávací protokol ako aj všetky písomné dohody a dodatky, ktorými sa mení alebo dopĺňa Zmluva o poskytovaní verejnej služby.

1.4.22    „ZS“ je zákaznícke stredisko Poskytovateľa označené v zmluve o poskytovaní služby .

1.5  Všetky pojmy definované v tomto článku Podmienok sa v rovnakom význame používajú vo všetkých Zmluvných dokumentoch, ak nie je výslovne ustanovené inak. Ak sa v týchto všeobecných podmienkach hovorí o poskytovateľovi, myslí sa tým spoločnosť VARES, s.r.o..

 

Čl. 2 Podmienky na uzavretie Zmluvy a vymedzenie územia poskytovania Služieb

2.1   Poskytovateľ uzavrie Zmluvu o poskytovaní verejnej služby s každým záujemcom, ktorý splní podmienky stanovené v týchto Všeobecných Podmienkach, ak nebudú dané podmienky na odmietnutie uzavretia Zmluvy podľa Zákona alebo podľa týchto Podmienok.

2.2  Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť uzavretie Zmluvy, ak zo Zákona alebo týchto Podmienok nevyplýva niečo iné, ak:

2.2.1.  jej poskytovanie v požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu je technicky neuskutočniteľné alebo by bolo možné len s vynaložením neprimerane vysokých nákladov alebo

2.2.2.  záujemca nedáva záruku, že bude dodržiavať Zmluvu, pretože je dlžníkom Poskytovateľa alebo iného telekomunikačného podniku alebo Poskytovateľ alebo iný telekomunikačný podnik už predtým odstúpil od zmluvy s ním alebo zmluvu z tohto dôvodu vypovedal alebo

2.2.3.  záujemca nesúhlasí s podmienkami Zmluvy.

2.3 Podmienkou na uzavretie Zmluvy je, že záujemca požiada o jej uzavretie a predloží doklady, ktoré preukazujú totožnosť záujemcu, právo užívať Miesto inštalácie a ďalšie doklady a podmienky požadované Poskytovateľom. Podrobná informácia o požadovaných dokladoch a ďalších podmienkach je k dispozícii na ZS.

2.4 Podmienky platia pre celé územie SR, ale Poskytovateľ poskytuje Služby len v tých lokalitách, v ktorých to Sieť umožňuje a Poskytovateľ začal Poskytovať Služby v takejto lokalite. S ohľadom na charakter Siete, môže Užívateľ pri využití Služieb komunikovať aj s tými Užívateľmi Siete, ktorí do tejto Siete vstupujú mimo územia SR.

2.5 Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť uzavretie Zmluvy podľa čl. 2.2.1 Podmienok najmä v týchto prípadoch:

2.5.1     v Mieste inštalácie nie je vybudované Koncové miesto alebo

2.5.2    v danej lokalite to neumožňuje Sieť alebo

2.5.3    Poskytovateľ nezačal Poskytovať danú Službu v tejto lokalite alebo

2.5.4      Počítač neumožňuje alebo obmedzuje poskytovanie Služieb.

2.6 Poskytovateľ nie je povinný prispôsobovať vybavenie TV prijímača stanoveným kritériám, ak Prijímač nespĺňa   stanovené kritériá.

 

Čl. 3 Predmet Zmluvy

3.1 Predmetom Zmluvy o poskytovaní verejnej služby v časti týkajúcej sa poskytovania Služieb je záväzok Poskytovateľa poskytnúť v koncovom bode v zmysle platnej technickej normy signál za účelom poskytovania Služieb a Poskytovať Užívateľovi počas trvania Zmluvy Služby a plniť všetky ďalšie povinnosti tak, ako sú výslovne uvedené v Zmluve.

3.2 Poskytovateľ pri poskytovaní Služby nezriaďuje konkrétne fyzické pripojenie TV a R prijímača do Siete a nezabezpečuje jeho funkčnosť a prevádzkyschopnosť. Poskytovateľ nie je zodpovedný za odstraňovanie a ani za obstarávanie odstraňovania prípadných porúch a výpadkov v činnosti takéhoto pripojenia a nezodpovedá ani za škodu takto spôsobenú Užívateľovi.

3.3 Ustanovenie bodu 3.2. Podmienok platí rovnako aj vo vzťahu ku všetkým telekomunikačným zariadeniam, systémom a Sieťam, ktoré nie sú Súčasťou Siete.

 

Čl. 4 Obsah Služieb

4.1 Aktuálne informácie o druhoch a rozsahu Služieb sú uvedené v Cenníku a sú verejne prístupné na ZS a na internetovej stránke www.vares.sk.

4.2 Poskytovateľ poskytuje Službu retransmisie ako časovo neobmedzenú službu.

 

Čl. 5  Zariadenia pre poskytovanie Služieb

5.1 Zariadenia Poskytovateľa sú vo výlučnom vlastníctve Poskytovateľa a ten je oprávnený ich podľa svojho uváženia meniť, dopĺňať, premiestňovať alebo upravovať.

5.2 Poskytovateľ poskytne Užívateľovi STB, alebo CAM po zaplatení depozitu na účet Poskytovateľa podľa  Cenníka. Užívateľ nie je oprávnený pripojiť ku Koncovému miestu vlastný STB, alebo CAM.

5.3 Užívateľ sa zaväzuje riadne používať Zariadenia Poskytovateľa, najmä sa Užívateľ zaväzuje nepripájať k Zariadeniam Poskytovateľa ani ku Koncovému miestu žiadne prístroje a zariadenia, ktoré neboli schválené Poskytovateľom alebo, ktoré nespĺňajú požiadavky príslušných bezpečnostných, technických a právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

5.4 Užívateľ je povinný vrátiť STB alebo CAM na ZS najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od ukončenia zmluvy, a to na svoje náklady a nebezpečenstvo.

5.5 Ak Užívateľ nevráti STB alebo CAM v termíne uvedenom v čl. 5.5 Podmienok alebo ho vráti v stave nefunkčnom alebo v stave, ktorý zjavne nezodpovedá bežnému opotrebovaniu, je Poskytovateľ oprávnený od Užívateľa vymáhať legislatívnou formou náhradu vo výške spôsobenej škody.

5.6 Užívateľ nie je oprávnený manipulovať akýmkoľvek spôsobom so Zariadeniami Poskytovateľa, najmä nie s STB alebo CAM. Užívateľ nesmie najmä zmeniť Miesto inštalácie bez vedomia Poskytovateľa, Poskytovať  Zariadenie Poskytovateľa ako záloh alebo ich vyviezť mimo územia Slovenskej republiky. Užívateľ nie je oprávnený akokoľvek zasahovať do Zariadení Poskytovateľa ani umožniť také zásahy tretej osobe, ktorá k takýmto zásahom neobdržala od Poskytovateľa písomné oprávnenie.

5.7 Užívateľ je povinný informovať ZS o krádeži, strate, zničení alebo poškodení Zariadení Poskytovateľa, najmä STB alebo CAM najneskôr do 3 (troch) pracovných dní, po dni, v ktorom sa o takejto udalosti dozvedel. V týchto prípadoch vznikne Užívateľovi právo na výmenu Zariadenia Poskytovateľa alebo jeho časti až zaplatením príslušnej ceny uvedenej v Cenníku.

 

Čl. 6 Práva a povinnosti Užívateľa

6.1 Užívateľ je povinný umožniť plnenie všetkých povinnosti a práv Poskytovateľa, vrátane poskytnutia súčinnosti požadovanej zo strany Poskytovateľa.

6.2 Užívateľ má právo písomne požiadať Poskytovateľa o zmenu Miesta inštalácie v rámci lokality, v ktorej Poskytovateľ začal Poskytovať ním odoberané Služby. Užívateľ je povinný pred zmenou Miesta inštalácie zaplatiť cenu za zmenu Miesta inštalácie podľa Cenníka a, ak v novom Mieste inštalácie nie je zriadené Koncové miesto, aj cenu za zriadenie Koncového miesta. Ak je navrhovaná zmena z technických a ekonomických dôvodov pre Poskytovateľa neprijateľná, informuje Užívateľa, že môže zotrvať na doterajšom Mieste inštalácie alebo má Zmluvu vypovedať.

6.3 Ak je pre realizáciu poskytovania Služieb nutná odborná spolupráca s Poskytovateľom (dodávateľom STB), je Užívateľ povinný ju na svoje náklady zabezpečiť. Užívateľ sa zaväzuje zoznámiť sa so zásadami obsluhy Sieťových služieb, ktorých znalosť je potrebná k užívaniu Služieb.

6.4 Užívateľ týmto dáva Poskytovateľovi súhlas s vykonaním prác súvisiacich s poskytovaním Služieb, najmä odstraňovaním Porúch, opravou, úpravou, montážou, údržbou, nastavením, doplnením, zmenou, premiestnením, revíziou, meraním alebo demontážou Zariadení Poskytovateľa v priestoroch miesta inštalácie, a pokiaľ to bude nutné pre plnenie predmetu Zmluvy i v ostatných priestoroch nehnuteľnosti, v ktorej sa nachádza Koncové miesto, a to za prítomnosti Užívateľa alebo jeho zástupcu. Za účelom plnenia Zmluvy sa Užívateľ zaväzuje umožniť na požiadanie Poskytovateľovi alebo osobám určeným Poskytovateľom prístup a vstup do priestoru Miesta inštalácie a ostatných nevyhnutných priestorov nehnuteľnosti, v ktorej sa nachádza Koncové miesto, po celú dobu trvania Zmluvy, ako i v súvislosti s jej ukončením. Ak je pre účel a plnenie tohto odseku potrebný súhlas tretej osoby, Užívateľ sa zaväzuje zabezpečiť tento súhlas. Do činností Poskytovateľa uvedených v tomto odseku patrí aj právo kontrolovať plnenie povinností Užívateľa najmä podľa Čl. 5.4 a Čl. 7  Podmienok.

6.5 Užívateľ berie na vedomie, že inštalácia, používanie, kontrola, údržba, opravy a odstránenie Zariadení Poskytovateľa môže viesť k výpadku poskytovania Služieb.

6.6 Poskytovateľ poskytne Užívateľovi dekódovaciu kartu. Užívateľ sa zaväzuje so svojou dekódovacou kartou nakladať ako s Dôvernou informáciou a utajovať ju. Užívateľ nesie zodpovednosť za použitie svojej dekódovacej karty. Užívateľ môže písomne, prípadne iným spôsobom, ktorý mu Poskytovateľ umožní, požiadať Poskytovateľa o zmenu tejto karty. Spolu so žiadosťou je Užívateľ povinný zaplatiť cenu za zmenu dekódovacej karty podľa Cenníka.

6.7 Užívateľ je povinný využívať Služby len spôsobom, ktorý je v súlade so Zmluvou a písomnými návodmi a pokynmi Poskytovateľa, ak ich Poskytovateľ poskytne Užívateľovi, najmä sa zaväzuje dodržiavať Zásady správneho užívania podľa Čl. 7  Podmienok.

 

Čl. 7 Zásady správneho užívania

7.1 Cieľom povinností Užívateľa, ktoré sú uvedené v Čl. 7 Podmienok je najmä zabránenie používania Služieb spôsobmi, ktoré sú protizákonné, v rozpore s dobrými mravmi alebo v ktorých porušenie Zmluvy by malo za následok zníženú kvalitu užívania Služieb pre ostatných Užívateľov.

7.2 Konanie Užívateľa, ktoré je v rozpore s ustanoveniami Čl. 7 Podmienok sa považuje za zneužívanie poskytovaných Služieb. Ak nie je ďalej ustanovené inak, v takom prípade má Poskytovateľ právo vyzvať Užívateľa, aby upustil od porušovania Zmluvy. Ak nenastane náprava do 15 dní od výzvy alebo ak po obdržaní výzvy Užívateľ naďalej porušuje Čl. 7 Podmienok, má Poskytovateľ právo odstúpiť od Zmluvy a súčasne môže využiť aj ostatné ustanovenia Zmluvy, napríklad domáhať sa náhrady škody. Vymenovanie zásad a nepovolených konaní v Čl. 7 Podmienok je demonštratívne, za zneužitie poskytovaných Služieb s rovnakými právnymi následkami bude považované aj iné konanie, ktoré je možné odôvodnene považovať za zneužívanie Služby.

7.3 Užívateľ sa zaväzuje užívať Službu výhradne pre svoju potrebu a nie je oprávnený k akémukoľvek inému využitiu Služieb bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. Užívateľ nie je oprávnený najmä zdieľať Službu s treťou osobou, umožniť bezplatné alebo komerčné užívanie Služby tretej osobe.

Užívateľ nesie zodpovednosť za škodu vzniknutú v dôsledku neoprávneného užívania objednaných služieb treťou osobou. V prípade porušenia povinností podľa tohto odseku je Poskytovateľ oprávnený od Užívateľa vymáhať legislatívnou formou náhradu vo výške spôsobenej škody. Ustanovenia o náhrade škody aj vo výške presahujúcej túto zmluvnú pokutu tým nie sú dotknuté.

7.4  Poskytovateľ je povinný Poskytovať riadnu dostupnosť k Službe.

7.5 Pri používaní služby je Užívateľ povinný sa zdŕžať porušovania práv duševného vlastníctva tretích strán

7.6 Pri používaní Služby je Užívateľ povinný riadnym spôsobom používať všetky technické prostriedky a zariadenia, najmä Zariadenia Poskytovateľa, brať ohľad na práva a oprávnené záujmy ostatných užívateľov a dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a dobré mravy.

7.7 Užívateľ sa zaväzuje nepripájať ku Koncovému bodu viac ako jeden televízny prijímač, ak túto požiadavku neoznámil Poskytovateľovi.

7.8 V prípade, že Užívateľ porušuje pravidlá uvedené v Čl. 7. Podmienok, je Poskytovateľ oprávnený okamžite dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie verejnej služby z dôvodu

 1. jej zneužívania, a to až do odstránenia jej zneužívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich jej zneužívanie,
 2. nezaplatenia splatnej sumy za verejnú službu v lehote upravenej v zmluve o poskytovaní verejných služieb, a to až do jej zaplatenia alebo do zániku zmluvy o poskytovaní verejných služieb; dočasne prerušiť poskytovanie Služby možno iba po predchádzajúcom náležitom upozornení a uplynutí primeranej lehoty určenej na zaplatenie alebo
 3. podstatného porušenia iných zmluvných podmienok zo strany Užívateľa; dočasne prerušiť poskytovanie Služby možno iba po predchádzajúcom náležitom upozornení

Ak Poskytovateľ neodstúpi od Zmluvy, znovu pripojí takéhoto Užívateľa len ak Užívateľ dostatočne preukáže, že nebude v uvedenej činnosti pokračovať a zaplatí cenu za znovu Pripojenie.

 

Čl. 8  Spracúvanie osobných údajov Užívateľa

8.1 Poskytovateľ je oprávnený v súlade s § 56 ods. 3 Zákona na účely uzavretia a plnenia Zmluvy, jej zmeny, ukončenia alebo prenesenia čísla, fakturácie, prijímania a evidencie platieb, pohľadávok a postupovania pohľadávok a vypracovanie zoznamu Užívateľov, bez súhlasu Užívateľa, získavať a spracúvať osobné údaje Užívateľa, ktorými sú: telefónne číslo, výška neuhradených záväzkov, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti fyzickej osoby, štátnu príslušnosť fyzickej osoby, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby. Poskytovateľ má právo osobné údaje podľa tohto odseku spracúvať až do okamihu splnenia účelu ich spracúvania. Poskytovateľ má právo požadovať od Užívateľa alebo jeho zástupcu pri uzavieraní Zmluvy predloženie preukazu totožnosti alebo odčítať z neho údaje elektronickými prostriedkami na účely overenia poskytnutých údajov Užívateľa.

8.2 Podniky poskytujúce verejné siete alebo služby podľa Zákona sú oprávnené na ochranu svojich práv a oprávnených záujmov vzájomne si poskytovať nevyhnutné údaje podľa § 56 ods. 3 Zákona, ak sa týkajú ich dlžníkov alebo osôb, o ktorých Poskytovateľ zistil, že odcudzili alebo poškodili telekomunikačné zariadenia, alebo zneužili telekomunikačné zariadenia alebo služby, a to na účel posúdenia podľa § 43 ods. 1 písm. c) druhého bodu Zákona a účinnejšej ochrany podnikov pred takými osobami, ak Zákon neustanovuje inak.

8.3 Poskytovateľ má povinnosť získavať a spracúvať osobné údaje bez súhlasu Užívateľa na účely poskytnutia súčinnosti iným orgánom štátu v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.4 Poskytovateľ je na základe príslušných právnych predpisov oprávnený bez súhlasu Užívateľa spracúvať titul, meno, priezvisko a adresu Užívateľa pre potreby poštového styku s Užívateľom, ako aj evidencie týchto údajov.

8.5 Užívateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o každej zmene osobných údajov uvedených v Zmluve najneskôr do 15 (pätnástich) dní odo dňa takejto zmeny. Táto povinnosť sa primerane vzťahuje aj na Užívateľa, ktorý je právnickou osobou, ohľadom jeho základných identifikačných údajov uvedených v Zmluve.

8.6 Ak Užívateľ nesplní svoju povinnosť podľa čl. 8.5 Podmienok, Poskytovateľ nenesie v tomto rozsahu zodpovednosť za plnenie svojich povinností pri spracúvaní osobných údajov, ani za akúkoľvek ujmu, ktorá vznikne v tejto súvislosti Užívateľovi.

8.7 Užívateľ súhlasí s používaním jeho osobných údajov v rozsahu podľa ods. 8.1 Podmienok za účelom informovania Užívateľa o službách Poskytovateľa a zasielania marketingových ponúk v rámci priameho marketingu, vykonávania prieskumov spokojnosti so Službou, pričom uvedené činnosti môže Poskytovateľ vykonávať aj prostredníctvom sprostredkovateľa. Tento súhlas môže Užívateľ kedykoľvek odvolať.

8.8 Poskytovateľ je oprávnený v súlade s príslušnými právnymi predpismi poveriť spracúvaním osobných údajov Užívateľa sprostredkovateľa, ktorý bude spracúvať osobné údaje v mene Poskytovateľa. Zoznam sprostredkovateľov je uvedený na stránke www.vares.sk.

8.9 Poskytovateľ spracúva osobné údaje Užívateľa, ktoré je oprávnený spracúvať na základe príslušných právnych predpisov alebo so súhlasom Užívateľa na vopred ustanovený, resp. vymedzený účel s použitím informačného systému v zmysle platnej legislatívy. Prevádzkovateľom informačného systému obsahujúceho osobné údaje Užívateľa je Poskytovateľ.

8.10 Poskytovateľ zlikviduje osobné údaje Užívateľa bezodkladne po splnení účelu ich spracúvania. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Poskytovateľ nie je oprávnený po zániku Zmluvy až do uplynutia lehôt stanovených v osobitných predpisoch zlikvidovať osobné údaje Užívateľa, aj keď o to Užívateľ písomne požiada.

8.11 Užívateľ berie na vedomie, že zo všetkých telefonických rozhovorov uskutočnených medzi Poskytovateľom a Užívateľom môžu byť vyhotovované a ukladané zvukové záznamy, t.j. záznamy týkajúce s osoby Užívateľa alebo jeho prejavov osobnej povahy. Záznamy budú použité na účely vyhodnocovania požiadaviek Užívateľa, rozsahu a kvality služieb ako aj posudzovania a vybavovania sťažností Užívateľa.

8.12 Poskytovateľ je oprávnený so súhlasom Užívateľa zverejniť meno, adresu a telefónne číslo Užívateľa v telefónnom zozname, ktorý vydá Poskytovateľ alebo iný subjekt na to určený v zmysle povinnosti o univerzálnej službe. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť uvedené osobné údaje Užívateľa na ich zverejnenie v telefónnom zozname vydanom takýmto tretím subjektom. Za pravdivosť poskytnutých údajov zodpovedá Užívateľ.

8.13 Užívateľ má právo požiadať o nezverejnenie údajov v telefónnom zozname, okrem prípadov stanovených zákonom. Nezverejnenie údajov Užívateľ v telefónnom zozname nemá vplyv na poskytovanie informácií o zlomyseľných alebo obťažujúcich volaniach.

 

Čl. 9 Práva a povinnosti Poskytovateľa

9.1 Poskytovateľ je povinný, pokiaľ možno vopred a včas oznámiť Užívateľovi buď priamo, alebo iným vhodným spôsobom obmedzenie, prerušenie, zmeny alebo iné nepravidelnosti v poskytovaní Služieb.

9.2 Poskytovateľ je tiež oprávnený zaviesť dodatočné spôsoby ochrany Siete, pokiaľ je to potrebné z dôvodu ochrany Užívateľa alebo Siete a pokiaľ zavedenie tejto ochrany nevyvolá dodatočné neprimerané náklady zo strany Užívateľa.

9.3 Poskytovateľ je oprávnený uskutočniť akékoľvek softwarové alebo hardwarové zmeny v Sieti, ak takéto zmeny nemajú za následok podstatné zníženie kvality poskytovaných služieb.

9.4 Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť vo svojej programovej ponuke televízne a rozhlasové programy, ako aj trvale alebo prechodne znížiť ich celkový počet. Tieto zmeny nie je povinný osobitne oznamovať Užívateľovi.

 

Čl. 10   Cena

10.1 Užívateľ je povinný zaplatiť (I) cenu za poskytovanie Služieb v pravidelných opakovaných platbách na každé Obdobie vopred, (II) cenu za jednorazové služby, a (III) iné jednorazové platby, napríklad depozit. Užívateľ je povinný pri každej platbe uviesť aj variabilný symbol, ktorý je uvedený vo Formulári. Sadzby cien a jednorazových platieb sú uvedené v Cenníku.

10.2 Užívateľ ma právo zvoliť si spôsob platby a Obdobie vyznačením vo Formulári. Spôsob platby a Obdobie môžu byt menené dohodou zmluvných strán podľa Čl. 17.2 Podmienok.

10.3 Cena za poskytovanie Služieb sa platí vopred na Obdobie, v ktorom bude poskytované zdaniteľné plnenie. Posledným dňom splatnosti ceny za poskytovanie Služieb je 15. (pätnásty) deň po začiatku Obdobia, ak nie je v Zmluve alebo na faktúre uvedené inak.

10.4 Všetky platby uvedené v Zmluve je Užívateľ povinný riadne a včas uhrádzať na bankový účet Poskytovateľa  uvedený vo Formulári, pokiaľ Poskytovateľ neoznámi iný bankový účet, a to na dohodnuté Obdobia. Zaplatením riadne a včas sa rozumie deň pripísania úhrady v plnej výške na bankový účet Poskytovateľa najneskôr v deň splatnosti. V prípade pochybností sa faktúra považuje za doručenú 5. (piaty) pracovný deň po jej odoslaní. Odoslaním sa rozumie odovzdanie zásielky adresovanej na Kontaktnú adresu, na poštovú prepravu alebo zaslanie elektronickou poštou na  adresu poskytovateľa.

10.5 Poskytovateľ nie je povinný začať Poskytovať Služby skôr, ako Užívateľ zaplatí cenu za poskytovanie Služieb na príslušné Obdobie, cenu za zriadenie Koncového miesta, ak sa zriaďuje, cenu za zriadenie a aktiváciu Pripojenia a depozit.

10.6 Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru aj v súvislosti so zmenou dátumu fakturácie, zmenou poskytovaných Služieb, zmenou Cenníka, z administratívnych príčin alebo v iných odôvodnených prípadoch (napr. fakturácia zmluvnej pokuty) bez predchádzajúceho písomného vyrozumenia. Užívateľ je povinný uhradiť takúto mimoriadnu faktúru v lehote splatnosti na nej uvedenej.

10.7 Užívateľ nemá právo robiť akékoľvek zrážky alebo zmeny cien alebo platieb.

10.8 Poskytovateľ je oprávnený započítať svoje pohľadávky vyplývajúce zo zmluvy voči pohľadávkam Užívateľa, a to jednostranným započítaním s účinkami dohody o započítaní.

10.9 V prípade neuhradenia akéhokoľvek splatného peňažného záväzku je Poskytovateľ oprávnený účtovať Užívateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania a Užívateľ je povinný uhradiť Poskytovateľovi všetky náklady vynaložené na vymoženie takejto dlžnej čiastky, vrátane nákladov na upomienky.

10.10 Cena za poskytovanie Služieb uhradená Užívateľom na Obdobie, počas ktorého Užívateľ po ukončení Zmluvy už Služby nevyužíval, patrí Poskytovateľovi len v prípade ukončenia zmluvy odstúpením zo strany Poskytovateľa. V ostatných prípadoch bude Užívateľovi vrátená pomerná časť uhradenej ceny za poskytovanie Služieb na základe jeho písomnej žiadosti v rovnakej lehote ako depozit podľa Čl. 5.9 Podmienok.

10.11 . Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ukončenia Zmluvy sú cena za zriadenie a aktiváciu Pripojenia, cena za zriadenie Koncového miesta a iné jednorazové platby nevratné.

10.12 Zánik zmluvy nemá vplyv na právo Poskytovateľa na zaplatenie jeho pohľadávok voči Užívateľovi vzniknutých v súvislosti so Zmluvou.

10.13 Poskytovateľ má právo na úhradu ceny za poskytovanie Služieb podľa Zmluvy bez ohľadu na to, či Užívateľ skutočne využíval Služby.

10.14 Ak sa v niektorom Období počas trvania Zmluvy vyskytne Porucha trvajúca nepretržite dlhšie ako 24 hodín, s výnimkou Porúch za ktoré zodpovedá Užívateľ podľa Čl. 13 Podmienok alebo Porúch, ktoré vznikli mimo Siete, má Užívateľ nárok na vrátenie pomernej časti už zaplatenej ceny za poskytovanie Služieb alebo jej pomerné zníženie, pričom pomernou časťou a pomerným znížením sa rozumie jeden deň za každých dokončených 24 hodín. Podmienkou je, že Užívateľ včas ohlási takúto Poruchu Poskytovateľovi písomne na jej adresu uvedenú v Zmluve o poskytovaní verejnej služby, alebo sa Poskytovateľ, o takejto Poruche dozvie inak, a Užívateľ si takto uplatní svoje právo najneskôr do 3 mesiacov od odo dňa odstránenia Poruchy, inak toto právo zaniká. Doba Poruchy sa počíta odo dňa, kedy bola Porucha ohlásená a overená Poskytovateľom, a za Začiatok Poruchy sa považuje hodina ohlásenia Poruchy Užívateľom, pokiaľ nie je známy skutočný čas začiatku Poruchy.

 

Čl. 11 Pozastavenie poskytovania Služieb

11.1 Ak nie je dohodnuté inak, Užívateľ má právo písomne požiadať o pozastavenie poskytovania Služieb maximálne dvakrát v priebehu jedného kalendárneho roku v trvaní maximálne tri mesiace, pričom medzi takýmito dvomi pozastaveniami musí uplynúť minimálne jeden mesiac. V tejto žiadosti je Užívateľ zároveň povinný tiež uviesť dátum žiadaného znovu pripojenia, inak nie je Poskytovateľ povinný tejto žiadosti vyhovieť. Po znovu pripojení je Užívateľ povinný zaplatiť cenu za znovu pripojenie podľa Cenníka.

11.2 Akékoľvek porušenie Čl. 7 Podmienok Užívateľom je považované za zneužívanie Služby a za podstatné porušenie Zmluvy a Poskytovateľ je z tohto dôvodu, ako aj v z dôvodu iného zneužitia Služby, oprávnený okamžite prerušiť alebo obmedziť poskytovanie služieb Užívateľovi, a to i bez predchádzajúceho upozornenia, ak v Čl. 7 Podmienok nie je uvedené inak. Poskytovateľ je povinný o takomto pozastavení alebo obmedzení Služieb následne informovať Užívateľa najneskôr do 3 dní od pozastavenia alebo obmedzenia Služieb. Ak Užívateľ zabezpečí nápravu a zaplatí cenu za znovu pripojenie podľa Cenníka, Poskytovateľ na základe písomnej žiadosti Užívateľa v primeranej lehote obnoví poskytovanie Služieb v pôvodnom rozsahu.

11.3 Poskytovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie Služieb bez toho, aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie Zmluvy, v potrebnom rozsahu z dôvodu verejnej bezpečnosti alebo iného verejného záujmu, prípadov vyššej moci, rozhodnutia príslušného orgánu, pre výkon opráv a prác potrebných pre prevádzku alebo v snahe vyhnúť sa chybám v Sieti. Dočasné pozastavenie alebo obmedzenie poskytovania Služieb podľa tohto odseku oznámi Poskytovateľ Užívateľovi pokiaľ možno vopred, inak v primeranej lehote, buď priamo alebo iným vhodným spôsobom, a Zároveň oznámi aj dôvod a predpokladanú dobu pozastavenia alebo obmedzenia poskytovania Služieb.

11.4 Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie Služieb bez toho, aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie Zmluvy, ak Užívateľ riadne nezaplatí splatnú Cenu, alebo iný splatný záväzok voči  Poskytovateľovi, vrátane akýchkoľvek záväzkov Užívateľa vzniknutých pri poskytovaní iných služieb ako Služieb, ani do 15 dní odo dňa doručenia upomienky zo strany Poskytovateľa, a to (I) až do času úplného uspokojenia celej dlžnej sumy Užívateľa, vrátane jej príslušenstva, a zaplatenia ceny za znovu pripojenie podľa Cenníka alebo (II) do zániku Zmluvy.

11.5 Poskytovateľovi patrí cena za poskytovanie Služieb v celom rozsahu aj v prípade, že Poskytovateľ pozastaví alebo obmedzí poskytovanie Služieb podľa Čl. 7, Čl. 11.2 až 11.4 Podmienok, a to po celý čas kedy bude poskytovanie Služieb pozastavené alebo obmedzené podľa Čl. 7, Čl. 11.2 až 11.4 Podmienok s výnimkou pozastavenia poskytovania Služby pre výkon prác potrebných pre prevádzku alebo v snahe vyhnúť sa chybám v Sieti.

 

Čl. 12 Zodpovednosť za škodu

12.1 Poskytovateľ je zodpovedný za súlad Služieb so Zmluvou a technickými požiadavkami vyplývajúcimi z príslušných právnych predpisov avšak len po rozhrania Siete. Poskytovateľ je zodpovedný za škodu len v prípadoch, keď bola spôsobená úmyselným porušením povinnosti Poskytovateľa zo Zmluvy, v rozsahu a spôsobom vyplývajúcim z týchto Podmienok. Poskytovateľ za škodu nezodpovedá, ak preukáže, že za daných okolností vykonal všetky predpokladateľné úkony v záujme predídenia alebo odstránenia škody.

12.2 Užívateľ je povinný dbať na to, aby na Zariadeniach Poskytovateľa nevznikla žiadna škoda, a to ani v dôsledku náhodnej udalosti. Užívateľ týmto preberá zodpovednosť za vznik akejkoľvek, t.j. aj náhodnej škody na Zariadeniach Poskytovateľa, ktoré budú umiestnené v Mieste inštalácie alebo v priestoroch Užívateľa, a to od okamihu ich umiestnenia až do ich odovzdania Poskytovateľovi. Ak napriek tomu vznikne škoda, postupuje sa podľa Čl. 5.8 Podmienok.

12.3 Poskytovateľ je povinný v prípade vzniku škody, za ktorú zodpovedá, nahradiť Užívateľovi škodu v rozsahu určenom v tomto článku Podmienok, nie však ušlý zisk. Rozsah zodpovednosti Poskytovateľa za škodu je vo všetkých prípadoch obmedzený do výšky rovnajúcej sa najnižšej cene za poskytovanie Služieb na jeden mesiac uvedenej v Cenníku.

12.4 Užívateľ nemá nárok na náhradu škody , ak nesplnenie povinností Poskytovateľa bolo spôsobené konaním Užívateľa, porušením jeho povinností alebo nedostatkom jeho súčinnosti. Užívateľ nemá nárok ani na náhradu tej časti škody, ktorá bola spôsobená nesplnením jeho povinnosti ustanovenej právnymi predpismi vydanými za účelom predchádzania vzniku škody alebo obmedzenia jej rozsahu.

12.5 Povinnosti Poskytovateľa sa budú považovať za splnené a Poskytovateľ nebude zodpovedný aj vtedy, ak:

12.5.1 škoda bola spôsobená STB, ktorý nedodal Užívateľovi Poskytovateľ;

12.5.2 škoda bola spôsobená nesprávnym používaním STB;

12.5.3 Užívateľ nedostatočne poskytol súčinnosť pri odstraňovaní Poruchy, najmä ak ju nenahlásil alebo neumožnil vstup;

12.5.4 Porucha bola odstránená v lehote neprekračujúcej lehotu uvedenú v Čl. 10.14 Podmienok; alebo

12.5.5 bolo pozastavené alebo obmedzené poskytovanie Služieb v súlade s Podmienkami.

12.6 Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne škody spôsobené zneužitím dekódovacej karty. Užívateľ je zodpovedný za akékoľvek neautorizované pripojenie sa do Siete, ak svoju kartu nedostatočne utajoval alebo s ňou nenakladal ako s Dôvernou informáciou.

12.7 Poskytovateľ je podľa vlastného výberu oprávnený nahradiť Užívateľovi škodu, za ktorú zodpovedá, buď v peniazoch alebo uvedením do pôvodného stavu, ak je to možné.

12.8 Užívateľ je zodpovedný za škodu, ktorú spôsobil porušením svojich povinností podľa Zmluvy, najmä za škodu vzniknutú poškodením Siete (I) použitím zariadenia, ktoré nebolo vlastnené a prevádzkované Poskytovateľom, (II) pripojením neautorizovaného STB na Sieť alebo (III) nedostatočnou súčinnosťou pri odstraňovaní Porúch.

12.9 Užívateľ je zodpovedný za škodu, ktorá vznikne Poskytovateľovi v dôsledku zneužitia poskytovanej Služby podľa Čl. 7 Podmienok.

12.10 Užívateľ ani Poskytovateľ nie je zodpovedný za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vyššej moci.

12.11 Za vyššiu moc sa pre účely Zmluvy považuje najmä vojna, sabotáž, rebélia, explózia alebo pokus o ňu, prírodná katastrofa, oheň, štrajk, konanie na príkaz štátnych orgánov na obranu štátu, polície alebo iných orgánov oprávnených zákonom, rozhodnutia alebo konania orgánov verejnej správy.

 

Čl. 13 Odstraňovanie Porúch

13.1 Užívateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi každú Poruchu ihneď po jej zistení a poskytnúť súčinnosť pri odstraňovaní Poruchy podľa Čl. 6.4 Podmienok.

13.2 Poskytovateľ je zodpovedný za Poruchu len v prípadoch, keď bola Porucha spôsobená zavineným porušením povinností Poskytovateľa zo Zmluvy. Poskytovateľ za Poruchu nezodpovedá, ak preukáže, že za daných okolností vykonal všetky predpokladateľné úkony v záujme predídenia alebo odstránenia Poruchy.

13.3 Užívateľ je zodpovedný za Poruchu, ktorú (I) spôsobil porušením svojich povinností podľa Zmluvy alebo (II) vznikla v dôsledku zneužitia poskytovanej Služby Užívateľom podľa Čl. 7 Podmienok alebo (III) vznikla mimo Siete na strane Užívateľa, vrátane Poruchy v nedodaného STB.

13.4 V prípade, že nastane Porucha, za ktorej vznik je zodpovedný Poskytovateľ podľa Čl. 13.2 Podmienok, je Poskytovateľ povinný odstrániť takúto Poruchu v najkratšom možnom čase na základe oznámenia Užívateľa o Poruche. Táto povinnosť platí však len vtedy, ak odstránenie Poruchy spočíva výlučne na technických a personálnych kapacitách Poskytovateľa s tým, že v ostatných prípadoch určí Poskytovateľ primeranú lehotu podľa povahy danej Poruchy. Uvedená povinnosť neplatí napríklad vtedy, keď Porucha súvisí s poskytovaním služieb inými Poskytovateľmi alebo so Sieťou či zariadeniami mimo Siete.

13.5 V prípade, že Porucha vznikla v Sieti a Užívateľ za ňu nie je zodpovedný, Poskytovateľ Poruchu odstráni bezplatne a na svoje náklady. V prípade, že za Porucha je zodpovedný Užívateľ, Poskytovateľ Poruchu odstráni na základe žiadosti Užívateľa a Užívateľ je povinný zaplatiť cenu výjazdu podľa Cenníka a skutočné náklady. Užívateľ je povinný zaplatiť cenu výjazdu podľa Cenníku aj vtedy, ak (I) Užívateľ nesplnil svoju povinnosť podľa Čl. 6.4 Podmienok a Poskytovateľ alebo osoby ním určené nemohli vstúpiť na Miesto inštalácie alebo do ostatných priestorov nehnuteľnosti v súlade s Čl. 6.4 Podmienok, alebo (II) ide o plané alebo klamlivé oznámenie Poruchy.

13.6 Ak nie je Porucha odstránená kvôli prekážke na strane Užívateľa, Poskytovateľ nie je v omeškaní so svojimi povinnosťami, kým nebude prekážka odstránená.

13.7 Ak Užívateľ protiprávne znemožňuje odstraňovanie Poruchy, ktorá sa týka viacerých Užívateľov, Užívateľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené Poskytovateľovi v tejto súvislosti.

13.8 Odstraňovanie Porúch je oprávnený vykonávať iba Poskytovateľ alebo osoby ním určené. Ak Poskytovateľ

zistí, že Sieť bola opravovaná alebo sa uskutočnil pokus ju opraviť treťou osobou alebo Užívateľom a bola tým spôsobená škoda, Užívateľ je povinný nahradiť túto škodu a náklady spojené s odstraňovaním Poruchy.

 

Čl. 14 Reklamačný poriadok

14.1 Reklamačné konanie podľa tohto článku Podmienok upravuje postup Poskytovateľa a Užívateľa a rozhoduje sa v ňom o vybavení reklamácie Užívateľa  podľa platných právnych predpisov a tohto reklamačného poriadku.

14.2 Užívateľ je oprávnený písomne reklamovať správnosť účtovania ceny za poskytovanie Služieb v lehote do jedného mesiaca od začiatku Obdobia, ktorého sa cena za poskytovanie Služieb týka, inak toto právo zaniká.

14.3 Užívateľ je oprávnený písomne reklamovať vadnosť (kvalitu) poskytnutej Služby v lehote do 30 dní odo dňa poskytnutia vadnej (nekvalitnej) Služby, inak toto právo zaniká.

14.4 Služba je poskytnutá vadne (nekvalitne), ak čo do rozsahu alebo kvality nezodpovedá podmienkam podľa Zmluvy.

14.5 Ak Užívateľ neuplatní reklamáciu v lehotách uvedených v Čl. 14.2 a 14.3 Podmienok, Poskytovateľ nie je povinný reklamácii vyhovieť.

14.6 Ak Užívateľ zmešká zo závažných dôvodov lehotu pre uplatnenie reklamácie, môže písomne požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Poskytovateľ môže zmeškanie lehoty odpustiť, ak Užívateľ preukáže, že lehotu zmeškal zo závažných dôvodov, a ak uplatní zmeškanú reklamáciu do 10 dní po zániku týchto dôvodov. Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť, ak uplynulo viac ako 3 mesiace odo dňa, kedy mohla byť reklamácia prvýkrát uplatnená.

14.7 Poskytovateľ písomne oznámi Užívateľovi výsledok prešetrenia reklamácie zásadne do 30 dní odo dňa jej doručenia. V zložitých prípadoch, ak nebude možné vybaviť reklamáciu do 30 dní odo dňa jej doručenia, Poskytovateľ v tejto lehote oznámi Užívateľovi dôvody a náhradný termín, kedy bude Užívateľovi oznámený výsledok prešetrovania reklamácie. Pokiaľ Poskytovateľ písomne neoznámi Užívateľovi výsledok prešetrenia jeho reklamácie v lehote do 60 dní odo dňa jej doručenia, jeho reklamácia sa považuje za uznanú.

14.8 Reklamácia vo veci prešetrenia správnosti účtovania nemá v zmysle Zákona odkladný účinok na povinnosť Užívateľa zaplatiť príslušnú platbu podľa Zmluvy.

14.9 V prípade, ak Poskytovateľ reklamáciu uzná za opodstatnenú a určí spôsob jej vybavenia peňažnou formou, zúčtuje ju Užívateľovi spôsobom podľa dohody Užívateľa a Poskytovateľa..

14.10 Užívateľ môže predložiť úradu spor s Poskytovateľom, a to až po reklamačnom konaní, ak nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia.

14.11  Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu obsahuje

 1. a) meno, priezvisko a elektronickú alebo poštovú adresu Užívateľa,
 2. b) názov a sídlo Poskytovateľa,
 3. c) predmet sporu,
 4. d) odôvodnenie nespokojnosti s výsledkami reklamácie,
 5. e) návrh riešenia sporu.

14.12 Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu predloží Užívateľ úradu bezodkladne, najneskôr do 45 dní od doručenia vybavenia reklamácie.

14.13 Užívateľ a Poskytovateľ môžu navrhovať dôkazy a ich doplnenie, predkladať podklady potrebné na vecné posúdenie sporu. Úrad predložený spor rieši nestranne s cieľom jeho urovnania. Lehota na ukončenie mimosúdneho riešenia sporu je 60 dní od podania úplného návrhu, v zložitých prípadoch 90 dní od podania úplného návrhu.

14.14 Výsledkom úspešného vyriešenia sporu je uzavretie písomnej dohody, ktorá je záväzná pre obe strany sporu.

 

Čl. 15 Mlčanlivosť

15.1 V súvislosti s Dôvernými informáciami sprístupnenými druhej strane, každá zmluvná strana bude: (I) počas trvania Zmluvy, ako aj po jej ukončení, uchovávať v tajnosti a dôvernosti akékoľvek Dôverné informácie a – pokiaľ to nie je pre účely Zmluvy – nebude takéto informácie reprodukovať ani Poskytovať tretím stranám alebo ich iným spôsobom využívať a (II) sprístupňovať Dôverné informácie tretím stranám iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany.

15.2 Ostatné zákonné povinnosti mlčanlivosti ostávajú nedotknuté.

 

Čl. 16 Doručovanie písomností

16.1 Ak nie je v Podmienkach ustanovené inak, povinnosť informovať, oznámiť alebo oboznámiť Užívateľa sa považuje za splnenú, ak Poskytovateľ postupuje ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov podľa vlastného uváženia: (I) sprístupní príslušnú informáciu na ZS, (II) prostredníctvom elektronickej pošty, (III) písomne, (IV) telefonicky, (V) osobne.

16.2 Ak má podľa Zmluvy alebo príslušných právnych predpisov Poskytovateľ doručiť písomnosti Užívateľovi, za rovnocenné doručovaniu prostredníctvom poštovej prepravy sa považuje aj doručovanie elektronickou poštou na adresu Užívateľa. Týmto spôsobom je možné doručovať aj faktúru, upomienky, Podmienky, Cenník a iné dokumenty. Týmto spôsobom nie je možné doručovať výpoveď a odstúpenie od Zmluvy. Pri doručovaní elektronickou poštou na adresu Užívateľa sa písomnosť považuje za doručenú dňom odoslania správy elektronickej pošty, a to aj v prípade, že správa nebude doručená v dôsledku dosiahnutia maximálneho stanoveného objemu elektronickej pošty.

16.3 Pri doručovaní prostredníctvom poštovej prepravy, Užívateľ je povinný adresovať zásielku do sídla Poskytovateľa a Poskytovateľ na Kontaktnú adresu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia Čl. 16.2 Podmienok.

16.4 Až do okamihu doručenia oznámenia o zmene Kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie posledná známa Kontaktná adresa a písomnosti doručované na túto adresu sa považujú za doručené siedmy deň po odoslaní na poslednú známu Kontaktnú adresu Užívateľa, ak nedošlo k doručeniu skôr. Nesplnenie povinnosti Užívateľa nahlásiť zmenu Kontaktnej adresy podľa Čl. 8.2 Podmienok (I) zbavuje Poskytovateľa zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť, napr. použitím nesprávnej Kontaktnej adresy a (II) v prípade doručenia faktúry na posledne známu Kontaktnú adresu je Užívateľ povinný ju zaplatiť aj s prípadnými úrokmi z omeškania. V prípade dlhodobej neprítomnosti Užívateľa na adrese určenej na doručovanie (viac ako 1 mesiac), je Užívateľ povinný písomne Poskytovateľovi túto skutočnosť oznámiť a splnomocniť tretiu osobu, ktorej má byť doručované s účinkom doručenia pre Užívateľa.

16.5 V prípade, že Užívateľ splnomocní pre doručovanie tretiu osobu, nastávajú účinky doručenia Užívateľovi okamihom ich doručenia na určenú adresu splnomocnenej osobe. Každá zmena v súvislosti s odvolaním alebo zmenou plnej moci splnomocnenej osoby sa stáva voči Poskytovateľovi účinnou ku dňu, kedy bolo Poskytovateľovi doručené oznámenie o takomto odvolaní alebo zmene.

16.6 Za písomnosti riadne doručené Užívateľovi, resp. splnomocnenej osobe sa považujú aj písomnosti doručené náhradnému prijímateľovi v zmysle Poštového poriadku.

 

Čl. 17 Zmena zmluvy

17.1 Zmluvné strany môžu dohodou zmeniť rozsah poskytovaných Služieb, spôsob platby a Obdobie.

17.2 Užívateľ je oprávnený písomne alebo elektronickou poštou zo svojej adresy požiadať o zmenu rozsahu poskytovaných Služieb a písomne, telefonicky alebo elektronickou poštou zo svojej adresy požiadať o zmenu spôsobu platby alebo Obdobia podľa aktuálnych možností Poskytovateľa.

17.3 Poskytovateľ je povinný písomne, elektronickou poštou, službou krátkych správ (SMS) alebo telefonicky oznámiť účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred podstatnú zmenu zmluvných podmienok a zároveň ho informovať o jeho práve odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak tieto zmeny neakceptuje; oznamovacia povinnosť je splnená aj oznámením Užívateľovi, že došlo k podstatnej zmene zmluvných podmienok a kde sa s týmito zmenami môže podrobne oboznámiť.

17.4 Užívateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní verejnej služby bez sankcií, ak:

 1. a) neakceptuje podstatné zmeny zmluvných podmienok, a to najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia dotknutej podstatnej zmeny, ktorá bola Užívateľovi Poskytovateľom oznámená; ak Poskytovateľ neoznámil podstatnú zmenu zmluvných podmienok, Užívateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní verejnej služby do jedného mesiaca odkedy sa o zmene dozvedel, najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti podstatnej zmeny zmluvných podmienok, Užívateľ nemá právo odstúpiť od zmluvy podľa tohto ustanovenia, ak zmena zmluvných podmienok je priamo alebo nepriamo vyvolaná zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo rozhodnutím orgánu verejnej správy alebo orgánu Európskej únie,
 2. b) Poskytovateľ ani po opakovanej uznanej reklamácii, neposkytuje službu podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo ju neposkytuje v stanovenej kvalite, Užívateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní verejnej služby v do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o uznaní opätovnej reklamácie účastníka, ak porušenie povinností podniku stále pretrváva,
 3. c) Poskytovateľ neoznámi Užívateľovi výsledok prešetrenia reklamácie podľa Čl. 14 Podmienok, Užívateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní verejnej služby do jedného mesiaca odo dňa uplynutia lehoty na oznámenie výsledku vybavenia reklamácie podľa § 45 ods. 2.

17.5 Zmluva o poskytovaní verejnej služby sa mení aj zmenou Podmienok a Cenníka podľa Čl. 18 Podmienok. Zmluva o poskytovaní verejnej služby sa považuje za zmenenú nadobudnutím účinnosti nových alebo zmenených Podmienok a/alebo Cenníka.

17.6 Na zmenu Zmluvy podľa Čl. 17.2 až 17.4 Podmienok sa nevyžaduje písomná forma s podpismi obidvoch zmluvných strán.

17.7 K zmene v osobe Užívateľa môže dôjsť len na základe písomného dodatku k Zmluve, ktorý je podpísaný všetkými tromi subjektmi: (I) Užívateľom prevádzajúcim všetky práva a záväzky zo Zmluvy, (II) novým Užívateľom, ktorý tieto práva a záväzky nadobúda a (III) Poskytovateľom. Podmienkou uzavretia dodatku k Zmluve, ktorým sa mení osoba Užívateľa je, že (I) ku dňu prevodu všetkých práv a záväzkov vyplývajúcich z uzavretej Zmluvy sú voči Poskytovateľovi uhradené všetky splatné pohľadávky podľa Zmluvy alebo akejkoľvek ďalšej zmluvy uzavretej medzi Užívateľom a Poskytovateľom, (II) technické podmienky ostanú nezmenené a (III) nový Užívateľ je oprávnený užívať Miesto inštalácie. Na uzavretie takéhoto dodatku k Zmluve nemá Užívateľ právny nárok. Užívateľ nie je oprávnený previesť alebo postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce Užívateľovi zo Zmluvy na tretiu osobu bez súhlasu Poskytovateľa.

17.8 Užívateľ týmto udeľuje súhlas s prevodom a postúpením práv a povinnosti vyplývajúcich Poskytovateľovi zo Zmluvy na tretiu osobu.

17.9 V prípade smrti Užívateľa, Poskytovateľ zapíše dediča Miesta inštalácie ako Užívateľa do svojej evidencie, ak (I) o to požiada a preukáže príslušnými dokladmi a (II) zaplatí splatné pohľadávky Poskytovateľa voči zomrelému Užívateľovi.

17.10 Ak zo Zmluvy výslovne nevyplýva niečo iné, Zmluvu možno meniť len na základe písomných zmien a dodatkov podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.

 

Čl. 18 Zmena Podmienok a Cenníka

18.1 Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť vo svojej programovej ponuke ponúkané televízne a rozhlasové programy, ako aj trvale alebo prechodne znížiť ich celkový počet. Tieto zmeny nie je povinný osobitne oznamovať Užívateľovi.

18.2 Ak Poskytovateľ vydá nové Podmienky a/alebo Cenník, je povinný najneskôr jeden mesiac pred dňom nadobudnutia účinnosti nových Podmienok a/alebo Cenníka písomne alebo elektronickou poštou na adresu Užívateľa o tom upovedomiť Užívateľa a nové znenie Podmienok a/alebo Cenníku

a sprístupniť na ZS a na internetovej stránke www.vares.sk.

18.3 Ak Užívateľ nesúhlasí s novými Podmienkami a/alebo Cenníkom, má právo z tohto dôvodu vypovedať Zmluvu v časti týkajúcej sa poskytovania Služieb, najneskôr však doručením písomnej výpovede Poskytovateľovi 10 dní pred dňom nadobudnutia účinnosti nových Podmienok a/alebo Cenníka. Výpovedná lehota v takomto prípade uplynie ku dňu nadobudnutia účinnosti nových Podmienok a/alebo Cenníka. Ak Užívateľ nevypovie Zmluvu v lehote a uvedeným spôsobom, Zmluva o poskytovaní verejnej služby sa zmení nadobudnutím účinnosti nových Podmienok a/alebo Cenníka a Poskytovateľ má právo na úhradu ceny za poskytovanie Služieb podľa nového Cenníka počnúc dňom nadobudnutia účinnosti nového Cenníka. Nový Cenník sa netýka ceny za poskytovanie Služieb uhradenej riadne a včas na Obdobie, ktoré začalo pred nadobudnutím účinnosti nového Cenníka.

 

Čl. 19 Trvanie a zánik Zmluvy

19.1 Zmluva o poskytovaní verejnej služby sa uzatvára na dobu neurčitú.

19.2 Zmluva o poskytovaní verejnej služby zaniká (I) dohodou Užívateľa s Poskytovateľom ku dňu určenému v dohode, (II) výpoveďou podľa čl. 19.3 a čl. 19.5 Podmienok, (III) odstúpením podľa Zákona alebo podľa Podmienok, (IV) uzatvorením Zmluvy s novým užívateľom s rovnakým Miestom inštalácie, ak má byť Služba poskytovaná novému užívateľovi prostredníctvom toho istého Koncového bodu, (V) spôsobom dohodnutým v Podmienkach alebo (VI) iným spôsobom, ktorý vyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky. Zánikom Zmluvy sa rozumie zánik všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy okrem tých, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po zániku Zmluvy.

19.3 Užívateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu alebo jej časť aj bez udania dôvodov. Výpovedná lehota je jeden mesiac a uplynie posledným dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Poskytovateľovi, ak v Podmienkach alebo v Zmluve nie je uvedené inak. Ak Užívateľ vypovie Zmluvu počas pozastavenia poskytovania Služby podľa čl. 12 Podmienok, takéto pozastavenie skončí ku dňu začiatku plynutia výpovednej lehoty určenému podľa predchádzajúcej vety. Po dobu plynutia výpovednej lehoty je Poskytovateľ oprávnený účtovať Užívateľovi Cenu a iné ceny a platby podľa Zmluvy a Užívateľ je povinný ich riadne a včas platiť.

19.4 Užívateľ je oprávnený so súhlasom Poskytovateľa odvolať už podanú výpoveď, a to aj telefonicky. Ak ju však odvolá telefonicky a nezaplatí Cenu na ďalšie Obdobie v lehote splatnosti, takéto odvolanie výpovede je neplatné.

19.5 Poskytovateľ je oprávnený v zmysle Zákona vypovedať Zmluvu, ak ďalej nemôže poskytovať verejnú službu v dohodnutom rozsahu alebo potrebnej kvalite z dôvodov technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania služby. Výpovedná lehota je jeden mesiac a uplynie posledným dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Užívateľovi, ak v Podmienkach alebo v Zmluve nie je uvedené inak.

19.6 Užívateľ má právo odstúpiť od Zmluvy bez sankcií, ak: (a) neakceptuje podstatné zmeny Zmluvy, a to najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia dotknutej podstatnej zmeny, ktorá bola Užívateľovi Poskytovateľom oznámená; ak Poskytovateľ neoznámil podstatnú zmeny Zmluvy, Užívateľ má právo odstúpiť od Zmluvy do jedného mesiaca odkedy sa o zmene dozvedel, najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti podstatnej zmeny Zmluvy; Užívateľ nemá právo odstúpiť od Zmluvy podľa tohto odseku, ak zmena Zmluvy je priamo alebo nepriamo vyvolaná zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo rozhodnutím orgánu verejnej správy alebo orgánu Európskej únie, Poskytovateľ ani po opakovane uznanej reklamácii, neposkytuje Službu podľa Zmluvy alebo ju neposkytuje v stanovenej kvalite, Užívateľ má právo odstúpiť od Zmluvy do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o uznaní opätovnej reklamácie Užívateľa, ak porušenie povinnosti Poskytovateľa stále pretrváva, Poskytovateľ neoznámi Užívateľovi výsledok prešetrenia reklamácie v Zákonom a týmito Podmienkami stanovenej lehote, Užívateľ má právo odstúpiť od Zmluvy do jedného mesiaca odo dňa uplynutia lehoty na oznámenie výsledku vybavenia reklamácie.

19.7 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v týchto prípadoch:

 1. Užívateľ opakovane neoprávnene zasahuje do zariadenia verejnej siete alebo takýto zásah umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti,
 2. nezaplatil cenu sa poskytnutú službu ani do 45 dní po dni splatnosti,
 3. pripojí na verejnú sieť zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky osobitných predpisov, alebo používa také zariadenie v rozpore s Podmienkami a ani na výzvu Poskytovateľovi zariadenie neodpojí,
 4. opakovane používa verejnú službu spôsobom, ktorý znemožňuje Poskytovateľovi kontrolu jej používania,
 5. opakovane porušuje Zmluvu a/ alebo Podmienky.

19.8 Odstúpením od Zmluvy Zmluva o poskytovaní verejnej služby zaniká, keď v súlade so Zákonom a Podmienkami prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od Zmluvy je doručený druhej strane, ak nie je v odstúpení uvedený neskorší deň.

19.9 Užívateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak využije pri uzatváraní Zmluvy akciové ceny (kampaň), nepožiada počas doby uvedenej v kampani o ukončenie Zmluvy, ani sa nedopustí takého konania ani neumožní také konanie, na základe ktorého by Poskytovateľovi vzniklo právo pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie Služby, odstúpiť od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu z dôvodov porušenia povinnosti zo strany Užívateľa. Za žiadosť o ukončenie Zmluvy sa považuje najmä výpoveď Zmluvy zo strany Užívateľa, odstúpenie Užívateľa od Zmluvy z iného dôvodu, než je porušenie povinností na strane Poskytovateľa. To sa vzťahuje aj na prípady uzatvorenia dodatku k Zmluve. V prípade, ak sa kampaň vzťahuje len na určitý rozsah Služby, použijú sa tieto ustanovenia len na túto časť Zmluvy, ak je to možné.

19.10 V prípade porušenia záväzku Užívateľa stanoveného v čl. 19.9 Podmienok sa Užívateľ zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi sumu zľavy z Ceny poskytnutej na základe kampane resp. zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v kampani..

19.11 Zmluva zaniká tiež smrťou Užívateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo jeho právoplatným vyhlásením za mŕtveho, alebo zánikom Užívateľa, ktorý je právnickou osobou, bez právneho nástupcu.

 

Čl. 20 Spoločné a záverečné ustanovenia

20.1 Každá zo zmluvných strán bezodkladne poskytne druhej strane také informácie a súčinnosť, ktoré môže druhá strana v primeranej miere požadovať, aby mohla plniť svoje záväzky podľa Zmluvy. Každá zmluvná strana zabezpečí, aby informácie poskytnuté druhej strane v súlade a v súvislosti so Zmluvou boli podľa jej najlepších vedomostí správne v čase poskytnutia druhej strane.

20.2 V súlade s ustanovením § 262 ods. 1 obchodného zákonníka sa zmluvné strany dohodli, že ich záväzkový vzťah upravený touto zmluvou sa popri ustanoveniach Zákona riadi Obchodným zákonníkom.

20.3 Zmluva o poskytovaní verejnej služby sa v celom rozsahu spravuje právnym poriadkom SR, a to aj v prípade, že Užívateľ je cudzincom.

20.4 V prípade súdneho riešenia sporu je miestne príslušným súdom súd, v obvode ktorého má Poskytovateľ sídlo.

20.5 Zmluva o poskytovaní verejnej služby nadobúda účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

20.6 Zmluva o poskytovaní verejnej služby sa vyhotovuje v troch origináloch, z ktorých Poskytovateľ obdrží dva originály a Užívateľ jeden originál.

20.7 Užívateľ svojim podpisom potvrdzuje, že si Podmienky, Cenník a ostatné Zmluvné dokumenty pozorne prečítal, všetky ich ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné, týmto v celom rozsahu porozumel, a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a dobrovoľne podpísal. Zároveň potvrdzuje, že bol tiež najmä oboznámený s nárokmi na požadované technické parametre Počítača, so spôsobom užívania Služieb, úhradou platieb, odstraňovaním Porúch, komunikáciou Poskytovateľa a Užívateľa prostredníctvom adresy Užívateľa a so všetkým súhlasí.

20.8 Tieto Podmienky boli vydané Poskytovateľom a nadobúdajú účinnosť dňa    28.5.2013