Všeobecné podmienky je možné stiahnuť a vytlačiť tu.

Všeobecné podmienky spoločnosti VARES, s.r.o.
na poskytovanie služby prístupu do siete Internet
vydané podľa § 39 a nasl. zákona c. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

VARES, s.r.o. so sídlom Chalupkova č. 25, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 31635709 za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností Zmluvy o pripojení uzatváranej medzi VARES, s.r.o., ako Poskytovateľom, a právnickou alebo fyzickou osobou, ako Užívateľom, týkajúcich sa poskytovania služby prístupu do Siete Internet, vydáva tieto Všeobecné podmienky na poskytovanie služby prístupu do Siete Internet.

Čl. 1          Úvodné ustanovenia a definície pojmov

1.1  VARES, s.r.o. je oprávneným Poskytovateľom verejnej telekomunikačnej služby prístupu do Siete Internet a ďalších služieb poskytovaných prostredníctvom Siete na základe registrácie a/alebo licencie vydanej Telekomunikačným úradom.

1.2  Služby Poskytovateľa podľa Podmienok sú poskytované prostredníctvom verejnej telekomunikačnej Siete (ďalej len „Sieť“) Poskytovateľa.

1.3 Podmienky spolu so všetkými ostatnými Zmluvnými dokumentmi vymedzujú obsah zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je založený uzavretím príslušnej Zmluvy o pripojení medzi Poskytovateľom a Užívateľom.

1.4 Pre účely Zmluvy sa vytvárajú nasledovné definície:

1.4.1       „Cena“ je cena za Služby poskytované Poskytovateľom podľa Zmluvy a Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť ju. Cena je uvedená v Tarife.

1.4.2     „Domáci Užívateľ“ je fyzická osoba, ktorá si zvolila ako Miesto inštalácie jej byt, izbu alebo iný priestor, ktorý je ňou kontrolovaný a je zabezpečený proti neoprávnenému vstupu tretích osôb.

1.4.3     „Dôverné informácie“ znamenajú všetky informácie, o ktorých sa zmluvné strany dozvedia v rámci ich zmluvného vzťahu, založeného Zmluvou a ktoré sú (I) označené ako dôverné alebo (II) je na základe iných okolností rozpoznateľné, že sú dôverné alebo (III) sú označené ako obchodné tajomstvo.

1.4.4      „Formulár“ je tlačivo označené ako „Zmluva o pripojení „.

1.4.5       „VARES adresa“ je adresa elektronickej pošty Užívateľa, ktorú si zvolí Užívateľ podľa možností Poskytovateľa.

1.4.6       „Káblový modem“ patrí medzi Zariadenia Poskytovateľa a pripája sa medzi Počítač a Koncové miesto.

1.4.7       „Koncové miesto “ je účastnícka prípojka k Sieti, koncový bod Siete Poskytovateľa. Koncové miesto sa nachádza vo vnútri nehnuteľnosti na adrese uvedenej vo Formulári ako Miesto inštalácie.

1.4.8     „Obdobie“ je časové obdobie vymedzené vo Formulári, na ktoré je Užívateľ povinný platiť cenu za poskytovanie Služieb. Začiatok Obdobia pre Užívateľa stanoví Poskytovateľ. Odo dňa Pripojenia do začiatku Obdobia sa vypočíta pomerná časť ceny za poskytovanie Služieb podľa Tarify.

1.4.9       „Obchodný Užívateľ“ je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá si zvolila ako Miesto inštalácie priestor, ktorý je ňou kontrolovaný a je zabezpečený proti neoprávnenému vstupu tretích osôb.

1.4.10    „Počítačom“ sa rozumie hardwarové a softwarové vybavenie, vstupné a výstupné zariadenia.

1.4.11     „Podmienky“ sú tieto „Všeobecné podmienky na poskytovanie služby prístupu do Siete Internet „.

1.4.12     „Porucha“ je stav, ktorý Užívateľovi znemožňuje využívať Služby v stanovenom rozsahu a kvalite a na obnovenie prevádzkového stavu je nutné Poruchu odstrániť.

1.4.13    „Pripojením“ sa rozumie pripojenie Počítača na Sieť za účelom poskytovania Služieb.

1.4.14    „Prístupovým heslom“ sa rozumie heslo k VARES adrese, heslo k domovskej stránke a iné heslá, ktoré môžu byt podľa okolností potrebné pre užívanie Služieb. „Sieť“ je súhrn fyzicky a logicky prepojených telekomunikačných zariadení a Sieťí prevádzkovaných Poskytovateľom a používaných na prenos dát. Sieť je vymedzená koncovými odovzdávacími bodmi, rozhraniami, v ktorých definovaný signál pre prepojenie do iných telekomunikačných Sieťí zriaďovaných, resp. prevádzkovaných inými prevádzkovateľmi na jednej strane a pre Pripojenie Počítača na druhej strane. Súčasťou Siete sú Zariadenia Poskytovateľa.

1.4.15    „Sieť Internet“ je medzinárodná verejná telekomunikačná Sieť na prenos dát.

1.4.16     „Službami“ sa rozumie verejná telekomunikačná služba prístupu do Siete Internet a ďalšie služby poskytované prostredníctvom Siete Internet alebo v súvislosti s ňou.

1.4.17   „Tarifa“ je sadzobník (§ 41 Zákona) jednotlivých zložiek Ceny za poskytovanie Služieb zo strany Poskytovateľa, ktorý je vydaný Poskytovateľom. Tarifa je dostupná na ZS a na internetovej stránke www.vares.sk . Tarifa sa v Zmluve rozumie platná a účinná Tarifa.

1.4.18  „Zariadenia Poskytovateľa“ sú zariadenia, prostredníctvom ktorých sú poskytované verejné telekomunikačné služby (napr. Sieť, účastnícky rozvod, Koncové miesto, Káblový modem, vedenia). Zariadenia patria medzi telekomunikačné zariadenia a sú chránené príslušnými ustanoveniami právneho poriadku, vrátane Trestného zákona. Zariadením Poskytovateľa je aj Káblový modem.

1.4.19   „Zmluva“ je Zmluva o pripojení uzatvorená medzi Poskytovateľom a Užívateľom a pozostáva zo všetkých takých Zmluvných dokumentov, ktoré sú označené totožným číslom Zmluvy alebo z ich označenia inak nepochybne vyplýva, že tvoria jeden zmluvný celok.

1.4.20      „Zmluvné dokumenty“ sú Podmienky, Formulár a Odovzdávací protokol ako aj všetky písomné dohody a dodatky, ktorými sa mení alebo dopĺňa Zmluva.

1.4.21    „ZS“ je zákaznícke stredisko Poskytovateľa.

1.5    Všetky pojmy definované v tomto článku Podmienok sa v rovnakom význame používajú vo všetkých Zmluvných       dokumentoch, ak nie je výslovne ustanovené inak.

Čl. 2                Podmienky na uzavretie Zmluvy a vymedzenie územia poskytovania Služieb

2.1     Poskytovateľ uzavrie Zmluvu s každým záujemcom, ktorý splní podmienky stanovené v týchto Podmienkach, ak nebudú dané podmienky na odmietnutie uzavretia Zmluvy podľa Zákona alebo podľa týchto Podmienok.

2.2     Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť uzavretie Zmluvy, ak zo Zákona alebo týchto Podmienok nevyplýva niečo iné, ak:

2.2.1.        jej poskytovanie v požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu je technicky neuskutočniteľné alebo

2.2.2.       záujemca nedáva záruku, že bude dodržiavať Zmluvu, pretože je dlžníkom Poskytovateľa alebo iného telekomunikačného podniku alebo Poskytovateľ alebo iný telekomunikačný podnik už predtým odstúpil od zmluvy s ním alebo zmluvu z tohto dôvodu vypovedal alebo

   2.2.3.         jej uzavretie by bolo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi alebo

by to nebolo spravodlivé od Poskytovateľa požadovať.

2.3 Podmienkou na uzavretie Zmluvy je, že záujemca požiada o jej uzavretie a predloží doklady, ktoré preukazujú totožnosť záujemcu, právo užívať Miesto inštalácie a ďalšie doklady a podmienky požadované Poskytovateľom. Podrobná informácia o požadovaných dokladoch a ďalších podmienkach je k dispozícii na ZS.

2.4 Podmienky platia pre celé územie SR, ale Poskytovateľ poskytuje Služby len v tých lokalitách, v ktorých to Sieť umožňuje a Poskytovateľ začal poskytovať Služby v takejto lokalite. S ohľadom na charakter Siete Internet, môže Užívateľ pri využití Služieb komunikovať aj s tými Užívateľmi Siete Internet, ktorí do tejto Siete vstupujú mimo územia SR.

2.5 Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť uzavretie Zmluvy podľa čl. 2.2.1 Podmienok najmä v týchto prípadoch:

2.5.1 v Mieste inštalácie nie je vybudované Koncové miesto alebo

2.5.2 v danej lokalite to neumožňuje Sieť alebo Poskytovateľ nezačal poskytovať danú Službu v tejto lokalite alebo

2.5.3 Počítač neumožňuje alebo obmedzuje poskytovanie Služieb.

2.6 Poskytovateľ nie je povinný prispôsobovať vybavenie Počítača stanoveným kritériám, ak Počítač nespĺňa stanovené kritériá.

Čl. 3          Predmet Zmluvy

3.1 Predmetom Zmluvy v časti týkajúcej sa poskytovania Služieb je:

3.1.1. záväzok Poskytovateľa pripojiť Počítač na Sieť za účelom poskytovania Služieb a poskytovať Užívateľovi počas trvania Zmluvy Služby a plniť všetky ďalšie povinnosti tak, ako sú výslovne uvedené v Zmluve,

3.1.2.        záväzok Užívateľa platiť Poskytovateľovi za poskytovanie Služieb Cenu podľa Tarify a plniť

všetky ďalšie povinnosti tak, ako sú vymedzené v Zmluve alebo ako zo Zmluvy vyplývajú.

3.2 Poskytovateľ pri poskytovaní Služby nezriaďuje konkrétne fyzické pripojenie Počítača do Siete Internet a nezabezpečuje jeho funkčnosť a prevádzkyschopnosť. Poskytovateľ nie je zodpovedný za odstraňovanie a ani za obstarávanie prípadných porúch a výpadkov v činnosti takéhoto pripojenia a nezodpovedá ani za škodu takto spôsobenú Užívateľovi.

3.3 Ustanovenie bodu 3.2. Podmienok platí rovnako aj vo vzťahu ku všetkým telekomunikačným zariadeniam, systémom a Sieťam, ktoré nie sú Súčasťou Siete.

Čl. 4          Obsah Služieb

4.1 Aktuálne informácie o druhoch a rozsahu Služieb sú uvedené v Tarife a sú verejne prístupné na ZS.

4.2 Poskytovateľ poskytuje Službu prístupu do Siete Internet ako časovo neobmedzenú službu.

4.3 Súčasťou produktov nie je zabudovaná ochrana pred potenciálnymi hrozbami proti Užívateľovi, ktoré vyplývajú z charakteru Siete Internet, najmä jej otvorenosti voči ostatným používateľom prístupu do Siete Internet kdekoľvek na sieti.

Čl. 5          Zariadenia pre poskytovanie Služieb

5.1 Zariadenia Poskytovateľa sú vo výlučnom vlastníctve Poskytovateľa a ten je oprávnený ich podľa svojho uváženia meniť, dopĺňať, premiestňovať alebo upravovať.

5.2 Pre užívanie Služieb potrebuje Užívateľ funkčný a nainštalovaný Počítač spĺňajúci stanovené kritériá. Užívateľ vyplní všetky potrebné údaje o Počítači v Odovzdávacom protokole.

5.3 Poskytovateľ poskytne Užívateľovi Káblový modem po zaplatení depozitu podľa Tarify. Užívateľ nie je oprávnený pripojiť ku Koncovému miestu vlastný Káblový modem.

5.4 Užívateľ sa zaväzuje riadne používať Zariadenia Poskytovateľa, najmä sa Užívateľ zaväzuje nepripájať k Zariadeniam Poskytovateľa ani ku Koncovému miestu žiadne prístroje a zariadenia, ktoré neboli schválené Poskytovateľom alebo, ktoré nespĺňajú požiadavky príslušných bezpečnostných, technických a právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

5.5 Užívateľ je povinný vrátiť Káblový modem na ZS najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od ukončenia zmluvy, a to na svoje náklady a nebezpečenstvo.

5.6 Ak Užívateľ nevráti Káblový modem v termíne uvedenom v čl. 5.5 Podmienok alebo ho vráti v stave nefunkčnom alebo v stave, ktorý zjavne nezodpovedá bežnému opotrebovaniu, je Poskytovateľ oprávnený účtovať Užívateľovi jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 100,- €.

5.7 Užívateľ nie je oprávnený manipulovať akýmkoľvek spôsobom so Zariadeniami Poskytovateľa, najmä nie s Káblovým modemom. Užívateľ nesmie najmä zmeniť Miesto inštalácie bez vedomia Poskytovateľa, poskytovať Zariadenie Poskytovateľa ako záloh alebo ich vyviezť mimo územia Slovenskej republiky. Užívateľ nie je oprávnený akokoľvek zasahovať do Zariadení Poskytovateľa ani umožniť také zásahy tretej osobe, ktorá k takýmto zásahom neobdŕžala od Poskytovateľa písomné oprávnenie.

5.8 Užívateľ je povinný informovať ZS o krádeži, strate, zničení alebo poškodení Zariadení Poskytovateľa, najmä Káblového modemu najneskôr do 3 (troch) pracovných dní, po dni, v ktorom sa o takejto udalosti dozvedel. V týchto prípadoch vznikne Užívateľovi právo na výmenu Zariadenia Poskytovateľa alebo jeho časti až zaplatením príslušnej ceny uvedenej v Tarife.

5.9 Poskytovateľ sa zaväzuje Užívateľovi vrátiť depozit najneskôr do 30 (tridsiatich) dní po vrátení úplného a nepoškodeného Káblového modemu, ktoré je spôsobilé pre riadne používanie, Poskytovateľovi. Poskytovateľ je pritom oprávnený a Užívateľ s tým súhlasí, že depozit môže byt zo strany Poskytovateľa kedykoľvek započítaný voči akýmkoľvek pohľadávkam Poskytovateľa voči Užívateľovi, vrátane náhrady škody.

Čl. 6          Práva a povinnosti Užívateľa

6.1 Užívateľ je povinný umožniť plnenie všetkých povinností a práv Poskytovateľa, vrátane poskytnutia súčinnosti požadovanej zo strany Poskytovateľa.

6.2 Užívateľ má právo písomne požiadať Poskytovateľa o zmenu Miesta inštalácie v rámci lokality, v ktorej Poskytovateľ začal poskytovať ním odoberané Služby. Užívateľ je povinný pred zmenou Miesta inštalácie zaplatiť cenu za zmenu Miesta inštalácie podľa Tarify a, ak v novom Mieste inštalácie nie je zriadené Koncové miesto, aj cenu za zriadenie Koncového miesta. Ak je navrhovaná zmena z technických a ekonomických dôvodov pre Poskytovateľa neprijateľná, informuje Užívateľa, že môže zotrvať na doterajšom Mieste inštalácie alebo má Zmluvu vypovedať.

6.3 Ak je pre realizáciu poskytovania Služieb nutná odborná spolupráca s dodávateľom Počítača, je Užívateľ povinný ju na svoje náklady zabezpečiť. Užívateľ sa zaväzuje zoznámiť sa so zásadami obsluhy Sieťových služieb a operačných systémov, ktorých znalosť je potrebná k užívaniu Služieb.

6.4 Užívateľ týmto dáva Poskytovateľovi súhlas s vykonaním prác súvisiacich s poskytovaním Služieb, najmä odstraňovaním Porúch, opravou, úpravou, montážou, údržbou, nastavením, doplnením, zmenou, premiestnením, revíziou, meraním alebo demontážou Zariadení Poskytovateľa v priestoroch miesta inštalácie, a pokiaľ to bude nutné pre plnenie predmetu Zmluvy i v ostatných priestoroch nehnuteľnosti, v ktorej sa nachádza Koncové miesto, a to za prítomnosti Užívateľa alebo jeho zástupcu. Za účelom plnenia Zmluvy sa Užívateľ zaväzuje umožniť na požiadanie Poskytovateľovi, alebo osobám určeným Poskytovateľom prístup a vstup do priestoru

Miesta inštalácie a ostatných nevyhnutných priestorov nehnuteľnosti, v ktorej sa nachádza Koncové miesto, po celú dobu trvania Zmluvy, ako i v súvislosti s jej ukončením a po ukončení jej platnosti. Ak je pre účel a plnenie tohto odseku potrebný súhlas tretej osoby, Užívateľ sa zaväzuje zabezpečiť tento súhlas. Do činnosti Poskytovateľa uvedených v tomto odseku patrí aj právo kontrolovať plnenie povinnosti Užívateľa najmä podľa čl. 5.4 a čl. 7 Podmienok.

6.5 Poskytovateľ si vyhradzuje právo pred inštaláciou software Poskytovateľa do Koncového zariadenia Užívateľa previesť na koncovom zariadení Užívateľa antivírovú kontrolu. Prevedením antivírovej kontroly Poskytovateľ v žiadnom prípade nezaručuje, že antivírová kontrola zistí a odstráni všetky víry na Koncovom zariadení Užívateľa. Poskytovateľ nie je povinný vykonať takúto antivírovú kontrolu.

6.6 Užívateľ berie na vedomie, že inštalácia, používanie, kontrola, údržba, opravy a odstránenie Zariadení Poskytovateľa môže viest k výpadku poskytovania Služieb, prípadne viest k strate dát na Počítači. Užívateľ je výlučne zodpovedný za zálohovanie dát na Počítači a Poskytovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za to, či Užívateľ také zálohovanie dát previedol alebo nie. Užívateľ je výlučné zodpovedný za uvedenie svojich údajov v Sieti Internet a ich možné následné zneužitie. Ak v dôsledku uvedených činností Poskytovateľa vznikne Užívateľovi akákoľvek škoda, nie je Poskytovateľ za takúto škodu zodpovedný a nie je teda povinný takúto škodu Užívateľovi ani čiastočne uhradiť.

6.7 Poskytovateľ poskytne Užívateľovi Prístupové heslo, ktoré je Poskytovateľ oprávnený zmeniť, pokiaľ si to vyžadujú technické, prevádzkové alebo organizačné dôvody na strane Poskytovateľa. Užívateľ sa zaväzuje so svojim Prístupovým heslom nakladať ako s Dôvernou informáciou a utajovať ho. Užívateľ nesie zodpovednosť za použitie svojho Prístupového hesla. Užívateľ môže písomne, prípadne iným spôsobom, ktorý mu Poskytovateľ umožní, požiadať Poskytovateľa o zmenu svojho Prístupového hesla. Spolu so žiadosťou je Užívateľ povinný zaplatiť cenu za zmenu Prístupového hesla podľa Tarify.

6.8 Užívateľ nesie zodpovednosť za všetky materiály, informácie a údaje umiestnené na domovskej stránke Užívateľa, ako i za informácie a údaje použité Užívateľom v súvislosti s užívaním Služieb. Užívateľ berie na vedomie, že komunikácia prostredníctvom Siete Internet nie je bezpečná a prenášané údaje môžu byt napadnuté alebo stratené. Užívateľ berie na vedomie , že pri užívaní Služieb alebo iných služieb on-line, existujú alebo môžu existovať určité aplikácie, prostredníctvom ktorých môžu tretie osoby získať neoprávnený prístup k Počítaču. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody vyplývajúce alebo inak sa vzťahujúce k takémuto prístupu tretích osôb do Počítača alebo k akejkoľvek strate dát Užívateľa umiestnených na Počítači ani za prípadné užívanie takých aplikácii Užívateľom.

6.9 Užívateľ je povinný využívať Služby len spôsobom, ktorý je v súlade so Zmluvou a písomnými návodmi a pokynmi Poskytovateľa, ak ich Poskytovateľ poskytne Užívateľovi, najmä sa zaväzuje dodržiavať Zásady správneho užívania podľa čl. 7 Podmienok.

6.10 Užívateľ nesie zodpovednosť za zabezpečenie Počítača tak, aby bol chránený pred napadnutím Počítačovými vírusmi a aby nemohlo dôjsť k ich šíreniu napríklad prostredníctvom elektronickej pošty alebo do iných časti Siete.

Čl. 7               Zásady správneho užívania

7.1 Cieľom povinností Užívateľa, ktoré sú uvedené v čl. 7 Podmienok je najmä zabránenie používania Služieb spôsobmi, ktoré sú protizákonné, v rozpore s dobrými mravmi alebo v ktorých porušenie Zmluvy by malo za následok zníženú kvalitu užívania Služieb pre ostatných Užívateľov.

7.2 Konanie Užívateľa, ktoré je v rozpore s ustanoveniami čl. 7 Podmienok sa považuje za zneužívanie poskytovaných Služieb. Ak nie je ďalej ustanovené inak, v takom prípade má Poskytovateľ právo oznámením na adresu vares@vares.sk vyzvať Užívateľa, aby upustil od porušovania Zmluvy. Ak nenastane náprava do 15 dní od výzvy alebo ak po obdržaní výzvy Užívateľ naďalej porušuje čl. 7 Podmienok, má Poskytovateľ právo odstúpiť od Zmluvy a súčasné môže využiť aj ostatné ustanovenia Zmluvy, napríklad domáhať sa náhrady škody. Vymenovanie zásad a nepovolených konaní v čl. 7 Podmienok je demonštratívne, za zneužitie poskytovaných Služieb s rovnakými právnymi následkami bude považované aj iné konanie, ktoré je možné odôvodnene považovať za zneužívanie Služby.

7.3 Užívateľ sa zaväzuje užívať Službu výhradne pre svoju potrebu a nie je oprávnený k akémukoľvek inému využitiu Služieb bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. Užívateľ nie je oprávnený najmä zdieľať Službu s tretou osobou, umožniť bezplatné alebo komerčné užívanie Služby tretej osobe. Užívateľ je oprávnený umožniť blízkym osobám (§ 116 Občianskeho zákonníka) bezplatné využívanie Služieb na Počítači. Užívateľ ďalej nesmie vykonávať najmä nasledovné aktivity, lebo sú považované za obchodné aktivity: Poskytovanie internetového prístupu do Siete tretím osobám prostredníctvom Užívateľovho Pripojenia Hosting accounts alebo routing cez Sieť Internet prostredníctvom Siete vrátane ’Proxy’, poskytovania služieb e-mail, spravodajstva, prevádzkovanie služieb pre mail-, http-, ftp-, irc-, a dhcp-servre a multi-Užívateľské interaktívne fóra. Užívateľ nesie zodpovednosť za škodu vzniknutú v dôsledku neoprávneného užívania objednaných služieb treťou osobou. V prípade porušenia povinností podľa tohto odseku je Poskytovateľ oprávnený účtovať Užívateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- Sk za každé také porušenie a Užívateľ je povinný ju zaplatiť. Ustanovenia o náhrade škody aj vo výške presahujúcej túto zmluvnú pokutu tým nie sú dotknuté.

7.4 Užívateľ sa zaväzuje nepripájať ku Koncovému miestu viac ako jeden Káblový modem a ku Káblovému modemu viac ako jeden Počítač, ak nie je pre Užívateľom odoberanú Službu v Tarife stanovené inak.

7.5 Poskytovateľ je povinný poskytovať riadnu dostupnosť k Službe a táto povinnosť nemôže byt splnená, ak je Sieť preťažená. V tejto súvislosti sú Užívatelia oprávnení využívať službu len v rámci povolenej kapacity. Poskytovateľ môže stanoviť povolený objem prenesených dát pre jednotlivé Služby. Prekročenie povoleného objemu nastane, keď medzi prvým a posledným kalendárnym dnom v danom mesiaci bol vyčerpaný objem prenesených dát povolený pre danú Službou. Ak Užívateľ dosiahne 90% povoleného objemu za dané Obdobie, Poskytovateľ zašle Užívateľovi oznámenie, v ktorom sú definované právne následky. Ak Užívateľ dosiahne 100% povoleného objemu za dané Obdobie, Poskytovateľ služby má nárok obmedziť poskytovanie Služby prostredníctvom zníženej rýchlosti prenosu dát.

7.6 Pri posielaní a prijímaní správ elektronickou poštou (e-mailom), bude najmä nasledovné správanie sa Užívateľa považované za konanie v zlom úmysle:

– Vyhrážať sa, urážať alebo obťažovať ostatných Užívateľov Internetu prostredníctvom nevhodného slovníka alebo frekvenciou alebo veľkosťou e-mailových správ;

–  Posielať ďalej reťazové listy (chain letters) a/alebo nabádať posielanie takýchto listov, bez ohľadu na to, či adresát má záujem ich prijať;

–  Posielať správu/y, v adrese odosielateľa ktorej je adresa elektronickej pošty tretej osoby, bez súhlasu právoplatného Užívateľa úctu elektronickej pošty s touto adresou;

–  Posielanie hromadných alebo komerčných správ spôsobom, ktorý je všeobecne známy pod názvom „spamming“. Toto zahŕňa okrem iného: hromadné správy s obchodným obsahom, oznámenia, žiadosti o charitatívne príspevky, podpisové petície a správy s náboženským obsahom;

–   Posielanie e-mailových bômb. E-mailová bomba je e-mailová správa, ktorá je zasielaná obeti vo veľkom počte;

–   Posielať veľké/objemné správy a súbory s úmyslom narušenia servera alebo e-mailového úctu;

–  Preťaženie Siete Internet alebo Siete, ktoré má za následok alebo ktoré vedie k zníženiu rýchlosti alebo čiastočnému alebo úplnému výpadku Siete.

7.7 Pri používaní Internetových služieb je Užívateľ povinný (I) riadnym spôsobom používať všetky technické, hardwarové a softwarové prostriedky a zariadenia, najmä Zariadenia Poskytovateľa, (II) brat ohľad na práva a záujmy ostatných Užívateľov a (III) dodržiavať dobré mravy. V tejto súvislosti sú zakázané najmä nasledovné aktivity:

– získavanie prístupu do Počítačových systémov, Sieťí, údajov a softvéru bez príslušného povolenia alebo súhlasu („hacking“), vrátane akéhokoľvek pokusu o preskúšanie, preverenie alebo otestovanie zraniteľnosti akéhokoľvek systému alebo Siete, alebo o porušenie bezpečnostných opatrení alebo opatrení na kontrolu prístupových práv bez výslovného povolenia vlastníka systému alebo Siete ; rozširovať vírusy;

–  modifikovať alebo zničiť dáta iných Užívateľov,

– používať a šíriť akékoľvek nástroje alebo prostriedky ohrozujúce bezpečnosť dátovej Siete alebo umožňujúce jej narušovanie;

– porušovať etické pravidlá správania na Sieti Internet;

– monitorovať, skenovať alebo kopírovať dáta na Počítačoch iných Užívateľov alebo Počítačových portoch;

– úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodiť Sieť alebo jeho časť.

7.8 V prípade, že Užívateľ porušuje pravidlá uvedené v čl. 7.6 a 7.7 Podmienok, je Poskytovateľ oprávnený okamžite pozastaviť poskytovanie Služby za účelom ochrany ostatných Užívateľov a Siete, a následne informovať Užívateľa o dôvodoch, ktoré viedli k pozastaveniu poskytovania Služby. Poskytovateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy. Ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy, znovu pripojí takéhoto Užívateľa, len ak Užívateľ dostatočne preukáže, že nebude v uvedenej činnosti pokračovať, a zaplatí cenu za znovu pripojenie.

7.9 Poskytovateľ je povinný uchovávať len taký objem elektronickej pošty Užívateľa, aký je stanovený pre danú Službu. V prípade, ak objem elektronickej pošty dosiahne maximum stanoveného objemu, Poskytovateľ nebude prijímať a uchovávať ďalšie správy elektronickej pošty adresované Užívateľovi. Odosielateľ takto neprijatých správ bude o tomto informovaný formou správy elektronickej pošty. Poskytovateľ služby nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu alebo inú ujmu spôsobenú uvedeným neprijatím správ elektronickej pošty.

7.10 Newsgroups sú diskusné skupiny, kde si ľudia vymieňajú názory na témy spoločného záujmu. Najmä nasledovné aktivity nie sú povolené alebo sú považované za porušenie zmluvy:

– Zámerná distribúcia reklamných alebo propagačných materiálov;

–  Umiestňovanie správ, ktoré porušujú práva duševného vlastníctva tretích strán, ako napríklad autorské práva na software, hudbu a fotografie;

–  Umiestňovanie veľkého poctu tej istej správy do rôznych diskusných skupín;

–  Umiestňovanie reťazových listov;

–  Umiestňovanie správ do diskusných skupín, ktoré sa netýkajú témy danej skupiny („off-topic posting“);

–  Falšovanie informácie v záhlaví správy;

–  Umiestňovanie správ pod menom niekoho iného za účelom zabrániť niekomu používanie Siete Internet.

7.11  Pri používaní chat servera je Užívateľ povinný sa zdŕžať najmä nasledovných konaní:

–  nadávanie

–  porušovanie práv duševného vlastníctva tretích strán

–  šírenie protiprávnych informácií;

–  obťažovanie, vyhrážanie alebo úmyselné vnucovanie sa ostatným Užívateľom;

–  „scrolling“ (opakované kopírovanie textu do „chat room“),

–  vytváranie „chat rooms“ s urážlivými názvami;

–  používanie urážlivých prezývok;

–  robiť reklamu alebo propagáciu.

7.12 Pri umiestňovaní informácií na domovské stránky („homepage“) je Užívateľ povinný konať v súlade najmä s nasledovnými obmedzeniami:

–    Neporušovať práva duševného vlastníctva tretích strán, ako napríklad autorské práva na text, software alebo hudbu alebo používanie ochranných známok;

  • Neumiestňovať protiprávny materiál ako napríklad rasistické informácie alebo detskú pornografiu;
  • Komerčné využitie domovskej stránky nie je povolené;

–    Nešíriť žiadne informácie, ktoré by mohli škodiť Poskytovateľovi.

7.13 Ak Užívateľ poruší čl. 7.12 Podmienok, Poskytovateľ je oprávnený okamžite odstrániť takéto dáta a informácie z domovskej stránky. Poskytovateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť do Zmluvy.

Čl. 8  Spracúvanie osobných údajov Užívateľa

8.1 Poskytovateľ je oprávnený a povinný spracúvať osobné údaje Užívateľa v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

8.2 Užívateľ je povinný najneskôr do 15 (pätnástich) dní odo dňa zmeny povinných osobných údajov informovať Poskytovateľa o každej zmene povinných osobných údajov uvedených v Zmluve.

8.3 Ak Užívateľ nesplní svoju povinnosť podľa čl. 8.2 Podmienok, Poskytovateľ nenesie v tomto rozsahu zodpovednosť za plnenie svojich povinností pri spracúvaní osobných údajov ani za akúkoľvek ujmu, ktorá vznikne v tejto súvislosti Užívateľovi.

8.4 Užívateľ podpisom Zmluvy na Formulári udeľuje Poskytovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov spôsobom uvedeným v Podmienkach.

8.5 Užívateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas spracúvať osobné údaje Užívateľa pre účely Zmluvy. Užívateľ zároveň súhlasí s používaním jeho osobných údajov za účelom informovania Užívateľa o službách Poskytovateľa, vykonávania prieskumov spokojnosti so Službami a inými aktivitami súvisiacimi s touto Zmluvou, pričom uvedené činnosti môže Poskytovateľ vykonávať aj prostredníctvom tretej osoby. V rozsahu vyššie uvedeného súhlasu je Poskytovateľ oprávnený vykonávať cezhraničný prenos osobných údajov Užívateľa do štátov Európskej únie, USA a do Českej republiky, Poľska a Maďarska, avšak výlučné subjektom v cudzine , ktoré majú s Poskytovateľom spoločnú materskú holdingovú spoločnosť.

8.6 Prevádzkovateľom informačného systému obsahujúceho osobné údaje Užívateľa je Poskytovateľ.

8.7 Užívateľ berie na vedomie, že vzhľadom na účel Zmluvy je udelenie súhlasu so spracúvaním jeho osobných údajov neodvolateľné počas platnosti Zmluvy. Na základe § 13 ods. 3 zák. c. 428/2002 Z.z. Poskytovateľ nie je oprávnený po zániku platnosti Zmluvy až do uplynutia lehôt stanovených v osobitných predpisoch zlikvidovať osobné údaje Užívateľa, aj keď o to písomne požiada.

8.8 Poskytovateľ je oprávnený zverejniť osobné údaje Užívateľa na internetových stránkach www.vares.sk v rozsahu uvedenia jeho mena, priezviska, trvalého pobytu alebo kontaktnej adresy bydliska a dlžnej čiastky v prípade, ak Užívateľ nezaplatí dlžnú čiastku ani do 30 dní od dátumu splatnosti.

Čl. 9          Práva a povinnosti Poskytovateľa

9.1 Poskytovateľ je povinný, pokiaľ možno vopred a včas oznámiť Užívateľovi buď priamo, alebo iným vhodným spôsobom obmedzenie, prerušenie, zmeny alebo iné nepravidelnosti v poskytovaní Služieb.

9.2 Poskytovateľ je tiež oprávnený zaviesť dodatočné spôsoby ochrany Siete, pokiaľ je to potrebné z dôvodu ochrany Užívateľa alebo Siete a pokiaľ zavedenie tejto ochrany nevyvolá dodatočné neprimerané náklady zo strany Užívateľa.

9.3 Poskytovateľ je oprávnený uskutočniť akékoľvek softwarové alebo hardwarové zmeny v Sieti, ak takéto zmeny nemajú za následok podstatné zníženie kvality poskytovaných služieb.

9.4 Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ môže viest databázu Užívateľom uskutočnených operácii v rámci Siete i mimo neho. Užívateľ týmto dáva súhlas Poskytovateľovi s prípadným meraním objemu prenášaných dát technickými prostriedkami Poskytovateľa, prípadne inými činnosťami obdobného charakteru výlučne za účelom súvisiacim s poskytovaním Služieb. Poskytovateľ považuje takto získané údaje za dôverné.

Čl. 10        Cena

10.1 Užívateľ je povinný zaplatiť (I) cenu za poskytovanie Služieb v pravidelných opakovaných platbách na každé Obdobie vopred, (II) cenu za jednorazové služby, a (III) iné jednorazové platby, napríklad depozit. Užívateľ je povinný pri každej platbe uviesť aj variabilný symbol, ktorý je uvedený vo Formulári. Sadzby cien a jednorazových platieb sú uvedené v Tarife. Cena za poskytovanie Služieb zahŕňa používanie Pripojenia na verejnú telekomunikačnú Sieť, poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby a poskytnutie Káblového modemu.

10.2 Užívateľ ma právo zvoliť si spôsob platby a Obdobie vyznačením vo Formulári. Spôsob platby a Obdobie môžu byt menené dohodou zmluvných strán podľa čl. 17.2 Podmienok.

10.3 Cena za poskytovanie Služieb sa platí vopred na Obdobie, v ktorom bude poskytované zdaniteľné plnenie. Posledným dnom splatnosti ceny za poskytovanie Služieb je 15. (pätnásty) deň po začiatku Obdobia, ak nie je v Zmluve alebo na faktúre uvedené inak.

10.4 Všetky platby uvedené v Zmluve je Užívateľ povinný riadne a včas uhrádzať na bankový účet Poskytovateľa uvedený vo Formulári, pokiaľ Poskytovateľ neoznámi iný bankový účet, a to na dohodnuté Obdobia. Zaplatením riadne a včas sa rozumie deň pripísania úhrady v plnej výške na tento bankový účet Poskytovateľa najneskôr v deň splatnosti. V prípade pochybností sa faktúra považuje za doručenú 5. (piaty) pracovný deň po jej odoslaní. Odoslaním sa rozumie odovzdanie zásielky adresovanej na Kontaktnú adresu na poštovú prepravu alebo zaslanie elektronickou poštou na adresu Užívateľa .

10.5 Poskytovateľ nie je povinný začať poskytovať Služby skôr, ako Užívateľ zaplatí cenu za poskytovanie Služieb na príslušné Obdobie, cenu za zriadenie Koncového miesta, ak sa zriaďuje, cenu za zriadenie a aktiváciu Pripojenia a depozit.

10.6 Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru aj v súvislosti so zmenou dátumu fakturácie, zmenou poskytovaných Služieb, zmenou Tarify, z administratívnych príčin alebo v iných odôvodnených prípadoch (napr. fakturácia zmluvnej pokuty) bez predchádzajúceho písomného vyrozumenia. Užívateľ je povinný uhradiť takúto mimoriadnu faktúru v lehote splatnosti na nej uvedenej.

10.7 Užívateľ nemá právo robiť akékoľvek zrážky alebo zmeny cien alebo platieb.

10.8 Poskytovateľ je oprávnený započítať svoje pohľadávky vyplývajúce zo zmluvy voči pohľadávkam Užívateľa, a to jednostranným započítaním s účinkami dohody o započítaní.

10.9 V prípade neuhradenia akéhokoľvek splatného peňažného záväzku je Poskytovateľ oprávnený účtovať Užívateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania a Užívateľ je povinný uhradiť Poskytovateľovi všetky náklady vynaložené na vymoženie takejto dlžnej čiastky, vrátane nákladov na upomienky.

10.10 Cena za poskytovanie Služieb uhradená Užívateľom na Obdobie, počas ktorého Užívateľ po ukončení Zmluvy už Služby nevyužíval, patrí Poskytovateľovi len v prípade ukončenia zmluvy odstúpením zo strany Poskytovateľa. V ostatných prípadoch bude Užívateľovi vrátená pomerná časť uhradenej ceny za poskytovanie Služieb na základe jeho písomnej žiadosti v rovnakej lehote ako depozit podľa čl. 5.9 Podmienok.

10.11 . Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ukončenia Zmluvy sú cena za zriadenie a aktiváciu Pripojenia, cena za zriadenie Koncového miesta a iné jednorazové platby nevratné.

10.12 Zánik zmluvy nemá vplyv na právo Poskytovateľa na zaplatenie jeho pohľadávok voči Užívateľovi vzniknutých v súvislosti so Zmluvou.

10.13 Poskytovateľ má právo na úhradu ceny za poskytovanie Služieb podľa Zmluvy bez ohľadu na to, či Užívateľ skutočne využíval Služby.

10.14 Ak sa v niektorom Období počas trvania Zmluvy vyskytne Porucha trvajúca nepretržite dlhšie ako 24 hodín, s výnimkou Porúch za ktoré zodpovedá Užívateľ podľa čl. 13 Podmienok alebo Porúch, ktoré vznikli mimo Siete, má Užívateľ nárok na vrátenie pomernej časti už zaplatenej ceny za poskytovanie Služieb alebo jej pomerné zníženie, pričom pomernou časťou a pomerným znížením sa rozumie jeden deň za každých dokončených 24 hodín. Podmienkou je, že Užívateľ včas ohlási takúto Poruchu Poskytovateľovi na príslušnom telefónnom čísle alebo adrese elektronickej pošty, alebo sa Poskytovateľ o takejto Poruche dozvie inak, a Užívateľ si takto uplatní svoje právo najneskôr do 3 mesiacov od odo dňa odstránenia Poruchy, inak toto právo zaniká. Doba Poruchy sa počíta odo dňa, kedy bola Porucha ohlásená a overená Poskytovateľom a za Začiatok Poruchy sa považuje hodina ohlásenia Poruchy Užívateľom, pokiaľ nie je známy skutočný čas začiatku Poruchy.

Čl. 11        Pozastavenie poskytovania Služieb

11.1 Ak nie je dohodnuté inak, Užívateľ má právo písomne požiadať o pozastavenie poskytovania Služieb maximálne dvakrát v priebehu jedného kalendárneho roku v trvaní maximálne tri mesiace, pričom medzi takýmito dvomi pozastaveniami musí uplynúť minimálne jeden mesiac. V tejto žiadosti je Užívateľ zároveň povinný tiež uviesť dátum žiadaného znovu pripojenia, inak nie je Poskytovateľ povinný tejto žiadosti vyhovieť. Po znovu pripojení je Užívateľ povinný zaplatiť cenu za znovu pripojenie podľa Tarify.

11.2 Akékoľvek porušenie čl. 7 Podmienok Užívateľom je považované za zneužívanie Služby a za podstatné porušenie Zmluvy a Poskytovateľ je z tohto dôvodu, ako aj v z dôvodu iného zneužitia Služby, oprávnený okamžite pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie služieb Užívateľovi, a to i bez predchádzajúceho upozornenia, ak v čl. 7 Podmienok nie je

uvedené inak. Poskytovateľ je povinný o takomto pozastavení alebo obmedzení Služieb následne informovať Užívateľa najneskôr do 3 dní od pozastavenia alebo obmedzenia Služieb. Ak Užívateľ zabezpečí nápravu a zaplatí cenu  za

znovu pripojenie podľa Tarify, Poskytovateľ na základe písomnej žiadosti Užívateľa v primeranej lehote obnoví poskytovanie Služieb v pôvodnom rozsahu.

11.3 Poskytovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie Služieb bez toho, aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie Zmluvy, v potrebnom rozsahu z dôvodu verejnej bezpečnosti alebo iného verejného záujmu, prípadov vyššej moci, rozhodnutia príslušného orgánu, pre výkon opráv a prác potrebných pre prevádzku alebo

v snahe vyhnúť sa chybám v Sieti. Dočasné pozastavenie alebo obmedzenie poskytovania Služieb podľa tohto odseku oznámi Poskytovateľ Užívateľovi pokiaľ možno vopred, inak v primeranej lehote, buď priamo alebo iným vhodným spôsobom, a zároveň oznámi aj dôvod a predpokladanú dobu pozastavenia alebo obmedzenia poskytovania Služieb.

11.4 Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie Služieb bez toho, aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie Zmluvy, ak Užívateľ riadne nezaplatí splatnú Cenu alebo iný splatný záväzok voči Poskytovateľovi, vrátane akýchkoľvek záväzkov Užívateľa vzniknutých pri poskytovaní iných služieb ako Služieb, ani do 15 dní odo dňa doručenia upomienky zo strany Poskytovateľa, a to (I) až do času úplného uspokojenia celej dlžnej sumy Užívateľa, vrátane jej príslušenstva, a zaplatenia ceny za znovu pripojenie podľa Tarify alebo (II) do zániku Zmluvy.

11.5 Poskytovateľovi patrí cena za poskytovanie Služieb v celom rozsahu aj v prípade, že Poskytovateľ pozastaví alebo obmedzí poskytovanie Služieb podľa čl. 7, čl. 11.2 až 11.4 Podmienok, a to po celý čas kedy bude poskytovanie Služieb pozastavené alebo obmedzené podľa čl. 7, čl. 11.2 až 11.4 Podmienok s výnimkou pozastavenia poskytovania Služby pre výkon prác potrebných pre prevádzku alebo v snahe vyhnúť sa chybám v Sieti.

Čl. 12        Zodpovednosť za škodu

12.1 Poskytovateľ je zodpovedný za súlad Služieb so Zmluvou a technickými požiadavkami vyplývajúcimi z príslušných právnych predpisov avšak len po rozhrania Siete. Poskytovateľ je zodpovedný za škodu len v prípadoch, keď bola spôsobená úmyselným porušením povinností Poskytovateľa zo Zmluvy, v rozsahu a spôsobom vyplývajúcim z týchto Podmienok. Poskytovateľ za škodu nezodpovedá, ak preukáže, že za daných okolností vykonal všetky predpokladateľné úkony v záujme predídenia alebo odstránenia škody.

12.2 Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za obsah a využitie Služieb, alebo za informácie, údaje a dáta dostupné v Sieti Internet, napriek tomu, že sú tieto informácie prístupné a používané prostredníctvom Služieb, ani za prenos údajov a dát prostredníctvom Siete Internet.

12.3 Poskytovateľ nezodpovedá za škody a iné ujmy, ktoré vznikli Užívateľovi a súvisia s obsahom a bezpečnosťou prepravovaných správ.

12.4 Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú nevhodnosťou Počítača a nezodpovedá ani za ich funkčnosť alebo prevádzku.

12.5 Užívateľ je povinný dbať na to, aby na Zariadeniach Poskytovateľa nevznikla žiadna škoda, a to ani v dôsledku náhodnej udalosti. Užívateľ týmto preberá zodpovednosť za vznik akejkoľvek, t.j. aj náhodnej škody na Zariadeniach Poskytovateľa, ktoré budú umiestnené v Mieste inštalácie alebo v priestoroch Užívateľa, a to od okamihu ich umiestnenia až do ich odovzdania Poskytovateľovi. Ak napriek tomu vznikne škoda postupuje sa podľa čl. 5.8 Podmienok.

12.6 Poskytovateľ je povinný v prípade vzniku škody, za ktorú zodpovedá, nahradiť Užívateľovi škodu v rozsahu určenom v tomto článku Podmienok, nie však ušlý zisk. Rozsah zodpovednosti Poskytovateľa za škodu je vo všetkých prípadoch obmedzený do výšky rovnajúcej sa najnižšej cene za poskytovanie Služieb na jeden mesiac uvedenej v Tarife.

12.7 Užívateľ nemá nárok na náhradu škody , ak nesplnenie povinností Poskytovateľa bolo spôsobené konaním Užívateľa, porušením jeho povinností alebo nedostatkom jeho súčinnosti. Užívateľ nemá nárok ani na náhradu tej časti škody, ktorá bola spôsobená nesplnením jeho povinnosti ustanovenej právnymi predpismi vydanými za účelom predchádzania vzniku škody alebo obmedzenia jej rozsahu.

12.8 Povinnosti Poskytovateľa sa budú považovať za splnené a Poskytovateľ nebude zodpovedný aj vtedy, ak:

12.8.1 škoda bola spôsobená Káblovým modemom, ktoré nedodal Užívateľovi Poskytovateľ;

12.8.2 škoda bola spôsobená nesprávnym používaním Káblového modemu;

12.8.3 Užívateľ nedostatočne poskytol súčinnosť pri odstraňovaní Poruchy, najmä ak ju nenahlásil alebo neumožnil vstup;

12.8.4 Porucha bola odstránená v lehote neprekračujúcej lehotu uvedenú v čl. 10.14 Podmienok; alebo

12.8.5 bolo pozastavené alebo obmedzené poskytovanie Služieb v súlade s Podmienkami.

12.9 Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne škody spôsobené zneužitím Užívateľovho hesla. Užívateľ je zodpovedný za akékoľvek neautorizované pripojenie sa do Siete, ak svoje heslo nedostatočné utajoval alebo s ním nenakladal ako s Dôvernou informáciou.

12.10 Poskytovateľ je podľa vlastného výberu oprávnený nahradiť Užívateľovi škodu, za ktorú zodpovedá, buď v peniazoch alebo uvedením do pôvodného stavu, ak je to možné.

12.11 Užívateľ je zodpovedný za škodu, ktorú spôsobil porušením svojich povinností podľa Zmluvy, najmä za škodu vzniknutú poškodením Siete (I) použitím zariadenia, ktoré nebolo vlastnené a prevádzkované Poskytovateľom, (II) pripojením neautorizovaného Počítača na Sieť alebo (III) nedostatočnou súčinnosťou pri odstraňovaní Porúch.

12.12 Užívateľ je zodpovedný za škodu, ktorá vznikne Poskytovateľovi v dôsledku zneužitia poskytovanej Služby podľa čl. 7 Podmienok.

12.13 Užívateľ ani Poskytovateľ nie je zodpovedný za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vyššej moci.

12.14 Za vyššiu moc sa pre účely Zmluvy považuje najmä vojna, sabotáž, rebélia, explózia alebo pokus o ňu, prírodná katastrofa, oheň, štrajk, konanie na príkaz štátnych orgánov na obranu štátu, polície alebo iných orgánov oprávnených zákonom, rozhodnutia alebo konania orgánov verejnej správy.

Čl. 13        Odstraňovanie Porúch

13.1 Užívateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi každú Poruchu ihneď po jej zistení a poskytnúť súčinnosť pri odstraňovaní Poruchy podľa čl. 6.4 Podmienok.

13.2 Poskytovateľ je zodpovedný za Poruchu len v prípadoch, keď bola Porucha spôsobená zavineným porušením povinností Poskytovateľa zo Zmluvy. Poskytovateľ za Poruchu nezodpovedá, ak preukáže, že za daných okolností vykonal všetky predpokladateľné úkony v záujme predídenia alebo odstránenia Poruchy.

13.3 Užívateľ je zodpovedný za Poruchu, ktorú (I) spôsobil porušením svojich povinností podľa Zmluvy alebo (II) vznikla v dôsledku zneužitia poskytovanej Služby Užívateľom podľa čl. 7 Podmienok alebo (III) vznikla mimo Siete na strane Užívateľa, vrátane Poruchy v Počítači.

13.4 V prípade, že nastane Porucha, za ktorej vznik je zodpovedný Poskytovateľ podľa čl. 13.2 Podmienok, je Poskytovateľ povinný odstrániť takúto Poruchu v najkratšom možnom čase na základe oznámenia Užívateľa o Poruche. Táto povinnosť platí však len vtedy, ak odstránenie Poruchy spočíva výlučne na technických a personálnych kapacitách Poskytovateľa s tým, že v ostatných prípadoch určí Poskytovateľ primeranú lehotu podľa povahy danej Poruchy. Uvedená povinnosť neplatí napríklad vtedy, keď Porucha súvisí s poskytovaním služieb inými Poskytovateľmi alebo so Sieťou ci zariadeniami mimo Siete.

13.5 V prípade, že Porucha vznikla v Sieti a Užívateľ za ňu nie je zodpovedný, Poskytovateľ Poruchu odstráni bezplatne a na svoje náklady. V prípade, že za Porucha je zodpovedný Užívateľ, Poskytovateľ Poruchu odstráni na základe žiadosti Užívateľa a Užívateľ je povinný zaplatiť cenu výjazdu podľa Tarify a skutočné náklady. Užívateľ je povinný zaplatiť cenu výjazdu podľa Tarify aj vtedy, ak (I) Užívateľ nesplnil svoju povinnosť podľa čl. 6.4 Podmienok a Poskytovateľ alebo osoby ním určené nemohli vstúpiť na Miesto inštalácie alebo do ostatných priestorov nehnuteľnosti v súlade s čl. 6.4 Podmienok, alebo (II) ide o plané alebo klamlivé oznámenie Poruchy alebo (III) Poskytovateľ vykonal zásahy do Počítača na požiadanie Užívateľa.

13.6 Ak nie je Porucha odstránená kvôli prekážke na strane Užívateľa, Poskytovateľ nie je v omeškaní so svojimi povinnosťami, kým nebude prekážka odstránená.

13.7 Ak Užívateľ protiprávne znemožňuje odstraňovanie Poruchy, ktorá sa týka viacerých Užívateľov, Užívateľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené Poskytovateľovi v tejto súvislosti.

13.8 Odstraňovanie Porúch je oprávnený vykonávať iba Poskytovateľ alebo osoby ním určené. Ak Poskytovateľ zistí, že Sieť bola opravovaná alebo sa uskutočnil pokus ju opraviť tretou osobou alebo Užívateľom a bola tým spôsobená škoda, Užívateľ je povinný nahradiť túto škodu a náklady spojené s odstraňovaním Poruchy.

13.9 V súlade s čl. 6.6 Podmienok Poskytovateľ nie je zodpovedný za akúkoľvek ujmu alebo škodu súvisiacu s poškodením alebo stratou dát Užívateľa, ktorá vznikne počas odstraňovania Poruchy alebo zásahov Poskytovateľa alebo osoby ním poverenej do Zariadení uskutočnených na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

Čl. 14          Reklamačný poriadok

14.1 Reklamačné konanie podľa tohto článku Podmienok upravuje postup Poskytovateľa a Užívateľa a rozhoduje sa v ňom o vybavení reklamácie Užívateľa podľa platných právnych predpisov a tohto reklamačného poriadku.

14.2 Užívateľ je oprávnený písomne reklamovať správnosť účtovania ceny za poskytovanie Služieb v lehote do 30 dní od začiatku Obdobia, ktorého sa cena za poskytovanie Služieb týka, inak toto právo zaniká.

14.3 Užívateľ je oprávnený písomne reklamovať vadnosť (kvalitu) poskytnutej Služby v lehote do 30 dní odo dňa poskytnutia vadnej (nekvalitnej) Služby, inak toto právo zaniká.

14.4 Služba je poskytnutá vadne (nekvalitne), ak čo do rozsahu alebo kvality nezodpovedá podmienkam podľa Zmluvy.

14.5 Ak Užívateľ neuplatní reklamáciu v lehotách uvedených v čl. 14.2 a 14.3 Podmienok, Poskytovateľ nie je povinný reklamácii vyhovieť.

14.6 Ak Užívateľ zmešká zo závažných dôvodov lehotu pre uplatnenie reklamácie, môže písomne požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Poskytovateľ môže zmeškanie lehoty odpustiť, ak Užívateľ preukáže, že lehotu zmeškal zo závažných dôvodov, a ak uplatní zmeškanú reklamáciu do 10 dní po zániku týchto dôvodov. Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť, ak uplynulo viac ako 3 mesiace odo dňa, kedy mohla byt reklamácia prvýkrát uplatnená.

14.7 Poskytovateľ oznámi Užívateľovi výsledok prešetrenia reklamácie zásadne do 30 dní odo dňa jej doručenia. V zložitých prípadoch, ak nebude možné vybaviť reklamáciu do 30 dní odo dňa jej doručenia, Poskytovateľ oznámi Užívateľovi dôvody a náhradný termín, kedy bude Užívateľovi oznámený výsledok prešetrovania reklamácie. Pokiaľ Poskytovateľ písomne neoznámi Užívateľovi výsledok prešetrenia jeho reklamácie v lehote dlhšej ako 60 dní, jeho reklamácia sa považuje za uznanú.

14.8 Reklamácia vo veci prešetrenia správnosti účtovania nemá v zmysle Zákona odkladný účinok na povinnosť Užívateľa zaplatiť príslušnú platbu podľa Zmluvy.

14.9 V prípade, ak Poskytovateľ reklamáciu uzná za opodstatnenú a určí spôsob jej vybavenia peňažnou formou, zúčtuje ju Užívateľovi spôsobom podľa dohody Užívateľa a Poskytovateľa.

14.10 Užívateľ je oprávnený predložiť úradu spor týkajúci sa správnosti úhrady a kvality verejnej služby najmä pri poskytovaní univerzálnej služby, o ktorom sa uskutočnilo reklamačné konanie a užívateľ nie je so spôsobom vybavenia reklamácie spokojný. Podnik a užívateľ ako účastníci riešenia sporu sú povinní a oprávnení navrhovať dôkazy a ich doplnenie, predkladať podklady potrebné na vecné posúdenie prípadu. Úrad predložený spor rieši s cieľom jeho urovnania a dosiahnutia zhody medzi podnikom a užívateľom o predmete sporu mimosúdnou cestou.

Čl. 15        Mlčanlivosť

15.1 V súvislosti s Dôvernými informáciami sprístupnenými druhej strane, každá zmluvná strana bude: (I) počas trvania Zmluvy, ako aj po jej ukončení, uchovávať v tajnosti a dôvernosti akékoľvek Dôverné informácie a – pokiaľ to nie je pre účely Zmluvy – nebude takéto informácie reprodukovať ani poskytovať tretím stranám alebo ich iným spôsobom využívať a (II) sprístupňovať Dôverné informácie tretím stranám iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany.

15.2 Ostatné zákonné povinnosti mlčanlivosti ostávajú nedotknuté.

Čl. 16        Doručovanie písomností

16.1 Ak nie je v Podmienkach ustanovené inak, povinnosť informovať, oznámiť alebo oboznámiť Užívateľa sa považuje za splnenú, ak Poskytovateľ postupuje ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov podľa vlastného uváženia: (I) sprístupní príslušnú informáciu na ZS, (II) prostredníctvom elektronickej pošty, (III) písomne, (IV) telefonicky, (V) osobne.

16.2 Ak má podľa Zmluvy alebo príslušných právnych predpisov Poskytovateľ doručiť písomnosti Užívateľovi, za rovnocenné doručovaniu prostredníctvom poštovej prepravy sa považuje aj doručovanie elektronickou poštou na adresu. Týmto spôsobom je možné doručovať aj faktúru, upomienky, Podmienky, Tarifu a iné dokumenty. Týmto spôsobom nie je možné doručovať výpoveď a odstúpenie od Zmluvy. Pri doručovaní elektronickou poštou na adresu sa písomnosť považuje za doručenú dnom odoslania správy elektronickej pošty, a to aj v prípade, že správa nebude doručená v dôsledku dosiahnutia maximálneho stanoveného objemu elektronickej pošty.

16.3 Pri doručovaní prostredníctvom poštovej prepravy , Užívateľ je povinný adresovať zásielku do sídla Poskytovateľa a Poskytovateľ na Kontaktnú adresu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia čl. 16.2 Podmienok.

16.4 Až do okamihu doručenia oznámenia o zmene Kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na  doručovanie posledná známa Kontaktná adresa a písomnosti doručované na túto adresu sa považujú za doručené siedmy deň po odoslaní na poslednú známu Kontaktnú adresu Užívateľa, ak nedošlo k doručeniu skôr. Nesplnenie povinnosti Užívateľa nahlásiť zmenu Kontaktnej adresy podľa čl. 8.2 Podmienok (I) zbavuje Poskytovateľa zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť, napr. použitím nesprávnej Kontaktnej adresy a (II) v prípade doručenia faktúry na posledne známu Kontaktnú adresu je Užívateľ povinný ju zaplatiť aj s prípadnými úrokmi z omeškania. V prípade dlhodobej neprítomnosti Užívateľa na adrese určenej na doručovanie (viac ako 1 mesiac), je Užívateľ povinný písomne Poskytovateľovi túto skutočnosť oznámiť a splnomocniť tretiu osobu, ktorej má byt doručované s účinkom doručenia pre Užívateľa.

16.5 V prípade, že Užívateľ splnomocní pre doručovanie tretiu osobu, nastávajú účinky doručenia Užívateľovi okamihom ich doručenia na určenú adresu splnomocnenej osobe. Každá zmena v súvislosti s odvolaním alebo zmenou plnej moci splnomocnenej osoby sa stáva voči Poskytovateľovi účinnou ku dnu, kedy bolo Poskytovateľovi doručené oznámenie o takomto odvolaní alebo zmene.

16.6 Za písomnosti riadne doručené Užívateľovi, resp. splnomocnenej osobe sa považujú aj písomnosti doručené náhradnému prijímateľovi v zmysle Poštového poriadku.

Čl. 17        Zmena zmluvy

17.1 Zmluvné strany môžu dohodou zmeniť rozsah poskytovaných Služieb, spôsob platby a Obdobie.

17.2 Užívateľ je oprávnený písomne alebo elektronickou poštou zo svojej adresy požiadať o zmenu rozsahu poskytovaných Služieb a písomne, telefonicky alebo elektronickou poštou zo svojej adresy požiadať o zmenu spôsobu platby alebo Obdobia podľa aktuálnych možností Poskytovateľa.

17.3 Poskytovateľ je oprávnený písomne alebo na adresu oznámiť návrh na zrušenie poskytovania niektorej zo Služieb, doterajšieho spôsobu platby alebo Obdobia najneskôr 30 dní pred nadobudnutím účinnosti takéhoto zrušenia a zároveň je povinný poskytnúť Užívateľovi možnosť voľby z ostatných Služieb, spôsobov platby a/alebo Období. Užívateľ má právo (I) z tohto dôvodu vypovedať Zmluvu v časti týkajúcej sa poskytovania Služieb, ak s navrhovanou zmenou nesúhlasí, najneskôr však doručením písomnej výpovede 10 dní pred nadobudnutím účinnosti takéhoto zrušenia, alebo (II) zvoliť si inú Službu, spôsob a/alebo Obdobie v rovnakej lehote. Výpovedná lehota v takomto prípade uplynie nadobudnutím účinnosti takéhoto zrušenia. Ak si Užívateľ v lehote 10 dní pred nadobudnutím účinnosti takéhoto zrušenia nezvolil inú Službu, spôsob a/alebo Obdobie a ani nevypovedal Zmluvu, Poskytovateľ má právo písomne na Kontaktnú adresu vypovedať Zmluvu v časti týkajúcej sa poskytovania Služieb k poslednému dnu prebiehajúceho Obdobia.

17.4 Zmluva sa mení aj zmenou Podmienok a Tarify podľa čl. 18 Podmienok. Zmluva sa považuje za zmenenú nadobudnutím účinnosti nových alebo zmenených Podmienok a/alebo Tarify.

17.5 Na zmenu Zmluvy podľa čl. 17.2 až 17.4 Podmienok sa nevyžaduje písomná forma s podpismi obidvoch zmluvných strán.

17.6 K zmene v osobe Užívateľa môže dôjsť len na základe písomného dodatku k Zmluve, ktorý je podpísaný všetkými tromi subjektmi: (I) Užívateľom prevádzajúcim všetky práva a záväzky zo Zmluvy, (II) novým Užívateľom, ktorý tieto práva a záväzky nadobúda a (III) Poskytovateľom. Podmienkou uzavretia dodatku k Zmluve, ktorým sa mení osoba Užívateľa je, že (I) ku dnu prevodu všetkých práv a záväzkov vyplývajúcich z uzavretej Zmluvy sú voči Poskytovateľovi uhradené všetky splatné pohľadávky podľa Zmluvy alebo akejkoľvek ďalšej zmluvy uzavretej medzi Užívateľom a Poskytovateľom, (II) technické podmienky ostanú nezmenené a (III) nový Užívateľ je oprávnený užívať Miesto inštalácie. Na uzavretie takéhoto dodatku k Zmluve nemá Užívateľ právny nárok. Užívateľ nie je oprávnený previesť alebo postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce Užívateľovi zo Zmluvy na tretiu osobu bez súhlasu Poskytovateľa

17.7 Užívateľ týmto udeľuje súhlas s prevodom a postúpením práv a povinností vyplývajúcich Poskytovateľovi zo Zmluvy na tretiu osobu.

17.8 V prípade smrti Užívateľa, Poskytovateľ zapíše dediča Miesta inštalácie ako Užívateľa do svojej evidencie, ak (I) o to požiada a preukáže príslušnými dokladmi a (II) zaplatí splatné pohľadávky Poskytovateľa voči zomrelému Užívateľovi.

17.9 Ak zo Zmluvy výslovne nevyplýva niečo iné, Zmluvu možno meniť len na základe písomných zmien a dodatkov podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.

Čl. 18        Zmena Podmienok a Tarify

18.1 Poskytovateľ si v súlade s § 39 a nasl. Zákona vyhradzuje právo jednostranne zmeniť Podmienky a/alebo Tarifu vydaním nových Podmienok a/alebo Tarify.

18.2 Ak Poskytovateľ vydá nové Podmienky a/alebo Tarifu, je povinný najneskôr jeden mesiac pred dnom nadobudnutia účinnosti nových Podmienok a/alebo Tarify písomne alebo elektronickou poštou na adresu o tom upovedomiť Užívateľa a nové znenie Podmienok a/ale bo Tarify sprístupniť na ZS.

18.3 Ak Užívateľ nesúhlasí s novými Podmienkami a/alebo Tarifou, má právo z tohto dôvodu vypovedať Zmluvu v časti týkajúcej sa poskytovania Služieb, najneskôr však doručením písomnej výpovede Poskytovateľovi 10 dní pred dnom nadobudnutia účinnosti nových Podmienok a/alebo Tarify. Výpovedná lehota v takomto prípade uplynie ku dnu nadobudnutia účinnosti nových Podmienok a/alebo Tarify. Ak Užívateľ nevypovie Zmluvu v lehote a uvedeným spôsobom, Zmluva sa zmení nadobudnutím účinnosti nových Podmienok a/alebo Tarify a Poskytovateľ má právo na úhradu ceny za poskytovanie Služieb podľa novej Tarify počnúc dnom nadobudnutia účinnosti novej Tarify. Nová Tarifa sa netýka ceny za poskytovanie Služieb uhradenej riadne a včas na Obdobie, ktoré začalo pred nadobudnutím účinnosti novej Tarify.

Čl. 19        Trvanie a zánik Zmluvy

19.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

19.2 Zmluva je platná odo dňa jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinná dnom začatia poskytovania Služieb.

19.3 Užívateľ aj Poskytovateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu ako celok alebo vypovedať Zmluvu iba v časti týkajúcej sa poskytovania Služieb, v obidvoch prípadoch aj bez udania dôvodov. Výpovedná lehota je jeden mesiac a uplynie posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Výpoveď sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane 7. deň po odoslaní na poslednú známu Kontaktnú adresu Užívateľa, ak podáva výpoveď Poskytovateľ, resp. do sídla Poskytovateľa, ak podáva výpoveď Užívateľ. Po dobu plynutia výpovednej lehoty je Poskytovateľ oprávnený účtovať Užívateľovi cenu za poskytovanie Služieb a iné ceny a platby podľa Zmluvy, a Užívateľ je povinný ich riadne a včas platiť.

19.4 Zmluvné strany sú oprávnené zmluvu zrušiť podľa § 43 ods. 5 písm. c) Zákona (I) odstúpením v prípadoch upravených Zákonom alebo v Podmienkach alebo (II) iným spôsobom, ktorý je prípustný podľa platného právneho poriadku SR.

19.5 Poskytovateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípadoch uvedených v iných článkoch týchto Podmienok a v týchto prípadoch: (a) ak sa osobné údaje Užívateľa uvedené v Zmluve dodatočne preukážu ako nepravdivé (b) v prípade podstatného porušenia povinností Užívateľa vyplývajúcich zo Zmluvy, (c) ak Poskytovateľ stratí oprávnenie k poskytovaniu služieb, ktoré tvoria predmet Zmluvy, (d) ak dôjde k ukončeniu zmluvy medzi Poskytovateľom a vlastníkom prípadne správcom príslušnej nehnuteľnosti, (e) ak Užívateľ odmieta poskytnúť Poskytovateľovi primeranú súčinnosť alebo (f) ak technické dôvody na strane Poskytovateľa znemožňujú Poskytovateľovi poskytovať Služby po dobu dlhšiu ako 30 dní, a ak nedôjde k inej dohode zmluvných strán.

19.6 Užívateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že Poskytovateľ neposkytuje Služby po dobu dlhšiu ako 30 dní.

19.7 Odstúpenie od Zmluvy je platné doručením písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy sa považuje za doručené druhej zmluvnej strane siedmy deň po odoslaní na poslednú známu Kontaktnú adresu Užívateľa resp. Poskytovateľa.

19.8 Užívateľ aj Poskytovateľ si môžu zvoliť pri ukončení Zmluvy spôsobmi uvedenými tomto článku Podmienok, či sa výpoveď, resp. odstúpenie od Zmluvy týka len časti Zmluvy týkajúcej sa poskytovania Služieb alebo Zmluvy ako celku zahŕňajúceho poskytovanie všetkých služieb poskytovaných Poskytovateľom.

Čl. 20        Komplexnosť Zmluvy

20.1 Zmluva predstavuje jediný a úplný dohovor zmluvných strán ohľadne predmetu Zmluvy, pričom nahrádza všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory ohľadne otázok dotýkajúcich sa predmetu Zmluvy.

20.2 Ak má Užívateľ uzatvorenú s Poskytovateľom „Zmluvu o pripojení na zariadenie a prevádzkovanie televíznych káblových rozvodov“ alebo inú zmluvu týkajúcu sa poskytovania služby retransmisie programových služieb (ďalej len „Zmluva o retransmisii“), nahrádza sa Zmluva o retransmisii Zmluvou a Zmluva o retransmisii sa považuje za Všeobecné podmienky poskytovania služby retransmisie, ktoré je možné zmeniť rovnakým spôsobom ako Podmienky.

20.3 Ak Užívateľ nemá s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o retransmisii a k príslušnému Koncovému miestu má uzatvorenú Zmluvu o retransmisii tretia osoba, ktorá udelila Užívateľovi splnomocnenie na zastupovanie vo vzťahu k Poskytovateľovi, nahrádza sa  Zmluva o retransmisii Zmluvou a Zmluva o retransmisii sa považuje za Všeobecné podmienky poskytovania služby retransmisie, ktoré je možné zmeniť rovnakým spôsobom ako Podmienky.

20.4 Ak Užívateľ nemá s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o retransmisii a k príslušnému Koncovému miestu má uzatvorenú Zmluvu o retransmisii tretia osoba, ktorá neudelila Užívateľovi splnomocnenie na zastupovanie vo vzťahu k Poskytovateľovi, Užívateľ podľa § 533 Občianskeho zákonníka pristupuje k Zmluve o retransmisii v rozsahu týkajúcom sa platieb za služby poskytované Poskytovateľom na dobu do (I) premiestnenia miesta inštalácie, (II) ukončenia platnosti Zmluvy alebo (III) ukončenia platnosti Zmluvy o retransmisii.

20.5 Vo všetkých prípadoch uvedených v čl. 20.2 až 20.4 Podmienok súhlasí Užívateľ s tým, že Súčasťou jeho platieb bude aj cena za služby retransmisie programových služieb a iné platby vyplývajúce zo Zmluvy o retransmisii, resp. Všeobecných podmienok poskytovania služby retransmisie, ktoré sa doteraz účtovali samostatne. Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť všetky takéto platby súvisiace s poskytovaním služby retransmisie programových služieb.

20.6 Ak niektoré ustanovenia Všeobecných podmienok poskytovania služby retransmisie odporujú ustanoveniam Podmienok, prednosť majú ustanovenia Podmienok. Okrem toho, ustanovenia Podmienok je možné analogicky aplikovať aj na poskytovanie služieb podľa Všeobecných podmienok poskytovania služby retransmisie, vrátane analogickej aplikácie fikcie doručenia podľa čl. 19.3 Podmienok. Ak však dôjde k ukončeniu Zmluvy iba v časti týkajúcej sa poskytovania Služieb, v plnom rozsahu sa obnoví aplikácia ustanovení Všeobecných podmienok poskytovania služby retransmisie.

Čl. 21        Spoločné a záverečné ustanovenia

21.1 Každá zo zmluvných strán bezodkladne poskytne druhej strane také informácie a súčinnosť, ktoré môže druhá strana v primeranej miere požadovať, aby mohla plniť svoje záväzky podľa Zmluvy. Každá zmluvná strana zabezpečí, aby informácie poskytnuté druhej strane v súlade a v súvislosti so Zmluvu boli podľa jej najlepších vedomostí správne v čase poskytnutia druhej strane.

21.2 V súlade s ustanovením § 262 ods. 1 obchodného zákonníka sa zmluvné strany dohodli, že ich záväzkový vzťah upravený touto zmluvou sa popri ustanoveniach Zákona riadi Obchodným zákonníkom.

21.3 Zmluva sa v celom rozsahu spravuje právnym poriadkom SR, a to aj v prípade, že Užívateľ je cudzincom.

21.4 V prípade súdneho riešenia sporu je miestne príslušným súdom súd, v obvode ktorého má Poskytovateľ sídlo.

21.5 Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

21.6 Zmluva sa vyhotovuje v troch origináloch, z ktorých Poskytovateľ obdrží dva originály a Užívateľ jeden originál.

21.7 Užívateľ svojim podpisom potvrdzuje, že si Podmienky, Tarifu o ostatné Zmluvné dokumenty pozorne prečítal, všetky ich ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné, týmto v celom rozsahu porozumel, a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a dobrovoľne podpísal. Zároveň potvrdzuje, že bol tiež najmä oboznámený s nárokmi na požadované technické parametre Počítača, so spôsobom užívania Služieb, úhradou platieb, odstraňovaním Porúch, komunikáciou Poskytovateľa a Užívateľa prostredníctvom adresy Užívateľa a so všetkým súhlasí.

21.8 Tieto Podmienky boli vydané Poskytovateľom a nadobúdajú účinnosť 18. apríla 2003.